۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
بسته اعتبار بخشي موسسات و بيمارستان هاي آموزشي

بسته اعتبار بخشي موسسات و بيمارستان هاي آموزشي

محور:

طراحي و اجراي برنامه اعتباربخشي موسسه­اي دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي

اهداف:

نظام مند نمودن فرآيند نظارت و ارزيابي دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي

طراحي و اجراي برنامه اعتباربخشي موسسهاي دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي

تضمين و ارتقاء مستمر كيفيت در دانشگاه­ها و دانشكده هاي علوم پزشكي

شاخص هاي پايش:

تعداد آيين نام هها و دستورالعمل هاي مربوط به ساختار و فرآيند اعتباربخشي دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي كشور در شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

تعداد استانداردهاي اعتباربخشي موسسهاي دانشكده­ها، مصوب شده در شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

تعداد بازديدهاي انجام شده از دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور

تعداد دانشكده هاي اعتباربخشي شده در كشور

استقرار و اجراي نرم افزار شناسنامه دانشكده ها

محور:

طراحي و اجراي برنامه اعتباربخشي موسسهاي مراكز آموزشي درماني )مراكز ارائه خدمات آموزشي(

اهداف:

ساماندهي صدور مجوز آموزشي براي مراكز آموزشي درماني بر اساس معيارهاي ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستان هاي آموزشي

نظام مند نمودن فرآيند نظارت و ارزيابي از مراكز آموزشي درماني و اعطاء مجوز آموزشي آنها

طراحي و اجراي برنامه اعتباربخشي موسسهاي مراكز آموزشي درماني كشور

شاخص هاي پايش:

تعداد آيين نام هها و دستورالعمل هاي مربوط به ساختار و فرآيند اعتبار بخشي مراكز آموزشي درماني كشور تصويب شده در شوراي گسترش دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور

تعداد استانداردهاي اعتباربخشي موسسهاي مراكز آموزشي درماني، مصوب شده در شوراي گسترش دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور

استقرار و اجراي نرم افزار شناسنامه مراكز آموزشي درماني

تدوين آيين نامه اجرايي صدور مجوز آموزشي براي مراكز آموزشي درماني

تعداد بازديدهاي انجام شده از مراكز آموزشي درماني

تعداد مجوزهاي اعطاء شده براي مراكز آموزشي درماني

نسبت مراكز آموزشي درماني در هر استان و كشور كه اطلاعات خود را در نرم افزار شناسنامه بيمارستان­هاي آموزشي تكميل كرده اند.

نسبت مراكز آموزشي درماني اعتباربخشي شده در هر استان و كشور

محور:

اعتباربخشي برنامه هاي آموزشي در دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور

اهداف:

شناسايي نقاط قوت و ضعف در برنامه هاي آموزشي)كوريكولوم ها(به منظور ارائه بازخورد به مسئولين ذي ربط و گروههاي بازنگري كوريكولوم در سطح كشور و دانشگاه ها جهت ارتقاء مستمر كيفيت

نظام مند نمودن فرايند نظارت و ارزيابي برنامه هاي آموزشي

طراحي و اجراي فرايند اعتباربخشي برنامه هاي آموزشي بصورت ادواري

شاخص هاي پايش

تدوين معيارهاي اعتباربخشي برنامه هاي آموزشي

تدوين آئين نامه اجرايي انجام اعتباربخشي برنامه اي

تعداد استانداردهاي اعتباربخشي برنامه اي تصويب و ابلاغ شده

نسبت برنامه هاي آموزشي اعتباربخشي شده در كشور به كل برنامه ها

محور:

استانداردسازي فرايندهاي آموزش علوم پزشكي

اهداف:

تدوين استانداردهاي فرايندهاي آموزشي

توانمندسازي گروه هاي آموزشي

ارزشيابي داخلي فرايندهاي آموزشي بر اساس استانداردهاي تدوين شده

شاخص هاي پايش:

تعداد گروه ها و دپارتمان هاي آموزشي كه جهت تحقق استانداردهاي فرايندي توانمندسازي شده اند.

تعداد گروه ها و دپارتمان هاي آموزشي كه بر اساس استانداردهاي فرايندي ارزشيابي شده اند.

تعداد گروه ها و دپارتمان هاي آموزشي كه واجد استانداردهاي فرايندي مي باشند.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1760
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal