۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
مقدمه
مقدمه
تحول در نظام سلامت بدون شك يكي از بزر گترين و اثرگذارترين اقداماتي است كه در هر كشوري مي تواند ضامن رشد و توسعه پايدار در آن جامعه گردد، تا آنجا كه آثار اين تحول در شئونات زندگي مردم نمايان شده و موجبات رضايتمندي جامعه را فراهم خواهد نمود. اين برنامه در قالب 11بسته تحولي و يك برنامه پايش تدوين گرديده است كه در مجموع46 محور مختلف را براي طراحي، پياده سازي و رصد برنامه تحول در اموزش علوم پزشكي در برمي گيرد. از ويژگي هاي عمده اين بسته ها رصد نظرات بسياري از دست اندركاران حوزه آموزش علوم پزشكي كشور طي جلسات مختلف مي باشد.
از جمله مراحل طي شده در تدوين اين بسته ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
   تدوين نسخه اوليه توسط گروهي از صاحبنظران
    ارائه در شوراي مديران حوزه معاونت و بررسي بسته­ها در4 جلسه
   جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون بسته ها در شوراي مشاوران حوزه
    ارائه بسته­ها در نشست معاونان آموزشي دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور و بازخوردگيري از ايشان
    ارائه بسته ها در اجلاس روساي دانشگا ههاي علوم پزشكي كشور
   هم انديشي انجمن هاي علمي گروه پزشكي درخصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش
    ارائه بست هها در جمع اعضاي هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي باليني
    هم انديشي اعضاي فرهنگستان علوم پزشكي درخصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش
بديهي است تحقق اهداف بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي مستلزم استمرار همكاري كليه افراد ذيربط از جمله روسا، معاونين، مديران، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان محترم دانشگاه­ها ودانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1654
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal