۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
مقدمه

مقدمه

تحول در نظام سلامت بدون شك يكي از بزر گترين و اثرگذارترين اقداماتي است كه در هر كشوري مي تواند ضامن رشد و توسعه پايدار در آن جامعه گردد، تا آنجا كه آثار اين تحول در شئونات زندگي مردم نمايان شده وموجبات رضايتمندي جامعه را فراهم خواهد نمود.

اما تحقق اهداف اين تحول در گرو اعتلاي نظام آموزش عالي سلامت است كه وظيفه تربيت و تأمين منابع انساني كارآمد را براي اجراي اين برنامه بر عهده دارد. لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كنار حوز ههاي بهداشت و درمان، نقشي پررنگ و اثرگذار خواهد بود. هر چند كه تا به امروز نيز نظام آموزش عالي سلامت در كشور ما، با بهره مندي از وجود حدود 18 هزار عضو هيأت علمي در بستر دانشگاه هايعلوم پزشكي، تربيت بيش از 180 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف تحصيلي بر عهده دارد كه اين خود، در ميان

كشورهاي منطقه كم نظير است.

با توجه به شرايط كنوني كشور در زمينه بار بيماريها، تغييرات هرم جمعيتي، مسايل اجتماعي و فرهنگي و ...،ضرورت تحول در آموزش علوم پزشكي بيش از پيش محسوس بوده و در همين راستا بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي تدوين و نقشه راه روشني را پيش روي نهادهاي مرتبط قرار داده است.

اين برنامه در قالب 11 بسته تحولي و يك برنامه پايش تدوين گرديده است كه در مجموع 46 محور مختلف را براي طراحي، پياده سازي و رصد برنامه تحول در اموزش علوم پزشكي در برمي گيرد.

از ويژگي هاي عمده اين بسته ها رصد نظرات بسياري از دست اندركاران حوزه آموزش علوم پزشكي كشور طي جلسات مختلف مي باشد. از جمله مراحل طي شده در تدوين اين بسته ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

-        تدوين نسخه اوليه توسط گروهي از صاحبنظران

-        ارائه در شوراي مديران حوزه معاونت و بررسي بست هها در 4 جلسه

-        جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون بسته ها در شوراي مشاوران حوزه

-        ارائه بسته ها در نشست معاونان آموزشي دانشگا ههاي علوم پزشكي كشور و بازخوردگيري از ايشان

-        ارائه بسته ها در اجلاس روساي دانشگا ههاي علوم پزشكي كشور

-        هم انديشي انجمن هاي علمي گروه پزشكي درخصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش

-        ارائه بست هها در جمع اعضاي هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي  رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي باليني

 هم انديشي اعضاي فرهنگستان علوم پزشكي درخصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش

بديهي است تحقق اهداف بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي مستلزم استمرار همكاري كليه افراد ذيربط از جمله روسا، معاونين، مديران، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان محترم دانشگا هها و دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد. ضمن تشكر از حمايت هاي ارزشمند وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تلاش هاي كليه دست اندركاران و صاح بنظراني كه معاونت آموزشي وزارت بهداشت را در تدوين و نهايي سازي اين سند همراهي نمودi اند، اميدوارم تحقق اهداف بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منجر به اعتلاي سلامت درجامعه گرديده و به عنوان الگويي مؤثر براي ساير كشورهاي منطقه و جهان نيز مورداستفاده قرار گيرد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/05/17
تعداد بازدید:
1627
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal