۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
معرفي

استاندارد سازي سوالات آزمون:

 

مقدمه:

يك بخش ازاستاندارد سازي سوالات آزمون تجزيه وتحليل نتايج آزمون اين است كه درپايان هرآزمون شاخص هاي مربوط به درجه دشواري،ضريب تميزهرسوال ،اعتباردروني سوالات ،اعتباركل آزمون وروايي، محاسبه مي شود و بانتايج تجزيه و تحليل سوالات ازقبيل درجه دشواري نظري ،روايي ظاهري مقايسه مي گرددتاپس ازاجراي هرآزمون نسبت به اصلاح شاخص هاي ثبت شده دربانك سوال وحذف سوالات غيرقابل قبول وجايگزيني سوالات بهتردربانك شود،تا افزايش كيفيت طراحي سوال موجب سنجش دقيق ترمهارت شودوهرقدراندازه گيري دقيق تر باشد ، تصميم هايي كه درموردآزمون شوندگان وبهبودآموزش گرفته مي شودبه واقعيت نزديكترخواهدبود.

بااستمراراين كارومقايسه نتايج حاصل ازتجزيه وتحليل سوالات طرح شده درآزمونهاي بعدي ، ميزان تاثير آن مشخص خواهدشد.

 

"تحليل سوالات آزمون"

هدف از تحليل سوالات آزمون وارسي تك تك آن ها وتعيين ميزان دقت و نارسائيهاي آن هاست تا از نتايج حاصله در تجديد نظر وبهبود كيفيت سوالات در آينده استفاده شود . در تحليل سوالهاي آزمون، نقاط قوت و ضعف يك آزمون و كيفيت همه سوالهاي آن تعيين ميشود بنابراين لازم است كه اساتيد ،پس از اجراي هر آزمون ، سوالهاي آن را تحليل كنند و با استفاده از نتايج حاصل به تجديد نظر در ازمون و بهبود كيفيت سوالها براي استفاده هاي بعدي اقدام نمايند.

 

 

 

 

مراحل تحليل سوالات آزمون:

پس از تصحيح برگه‌هاي امتحان بايد به تحليل سوال‌ها پرداخت . براي تحليل سوال‌هاي يك آزمون لازم است كه ضرايب دشواري و تميز هر سوال را تعيين كرد و به تحليل گزينه‌هاي انحرافي سوال‌ها پرداخت .
1- ضريب دشواري(سختي) آزمون:

در كل فراگيران كه به يك سوال جواب صحيح مي دهند ضريب دشواري آن سوال است .
تفسير ضريب دشواري :

به طور كلي ضريب دشواري بين 3/0 تا 7/0 ، حداكثر اطلاع را درمورد تفاوت ميان آزمودني ها به دست مي دهد و ضريب مناسبي خواهد بود، اما بسته به اهداف گوناگون ، مي توان ضريب دشواري بالا يا پايين را منظور كرد . مثلاٌ در امتحاني كه قرار است 10 درصد بالا انتخاب شوند ، بايد سوالات مشكل با ضريب دشواري كمتر ( عددكمتر) داشته باشيم، بنابراين در ازمون هاي چهار گزينه اي سطح بهينه دشواري 6/0 خواهد بود .
2-ضريب تميز

قدرت سوال را در تمايز گذاري يا تشخيص بين گروه قوي و گروه ضعيف آزمون شوندگان مشخص مي كند .
تفسير ضريب تميز

هر قدر ضريب تميز سوال بزرگتر باشد قوه تميز آن بيشتر و هر قدر اين ضريب كوچكتر باشد قوه تميز آن كمتر است . ضريب تميز صفر حاكي از آن است كه سوال بين گروه قوي و ضعيف تمايز ايجاد ننموده است و اگر در محاسبه با ضريب تميز منفي روبرو شويم به معناي آن است كه در اين سوال گروه قوي ، ضعيف عمل كرده است و گروه پايين در كلاس آن را بهتر پاسخ داده اند. بديهي است اين سوال اشكال اساسي دارد و بايد به كلي كنار گذاشته شود و يا در آن تجديد نظر اساسي به عمل آيد.

مقادير مطلوب ضريب تميز:

 4/ 0و بالاتر : سئوالات بسيار خوب

39 /0 - 30 /0 :  تقريبا خوب

29 /0 - 20 /0 :سئوالاتي كه احتياج به تجديد نظر دارند

زير 19/0: سئوالات ضعيف كه به تجديد نياز دارند و يا بايد حذف شوند

3-  تحليل گزينه هاي انحرافي :
براي دستيابي به اطلاعات لازم در مورد سوال هاي آزمون ، علاوه بر تعيين ضريب دشواري و تميز براي هر سوال مي بايست نحوه پراكندگي پاسخ ها مربوط به گزينه هاي انحرافي نيز بررسي گردد. در گزينه هاي انحرافي قاعده كلي به شرح زير است :

هر گزينه ي انحرافي بايد دست كم يك نفرازافرادگروه ضعيف را به جلب كند واگر هردوگروه قوي و ضعيف را به جلب كند ، تعداد افراد گروه ضعيف بيشتر ازگروه قوي باشد .
گزينه اي به عنوان گزينه انحرافي مناسب است كه تعداد افرادي را كه از گروه ضعيف به خود جلب مي كند بيش از گروه قوي باشد.  چنانچه گزينه ي انحرافي خاصي وجود داشته باشد كه هيچ يك از افراد گروه قوي وضعيف آن را انتخاب نكرده باشند ، گزينه ي انحرافي مناسبي نيست وبايد اصلاح شود.
تجديد نظر و اصلاح آزمون :
زماني كه ضريب دشواري و ضريب تميز سوال هاي يك آزمون تعيين شد بايد به اصلاح سوالاتي كه نياز به تغيير دارند اقدام نمود . سوال هايي كه ضريب دشواري پايين يا بالا دارند و يا ضريب تميز آنها خيلي كم است بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند. اين موارد شامل گزينه هاي انحرافي معيوب نيز مي شود كه بايد اصلاح يا عوض شوند .


نرم افزار آناليز آزمون نرم افزاري است كه تصحيح اوراق پاسخنامه هاي آزمون گروههاي آموزشي دانشكده پزشكي (علوم پايه، فيزيوپات و باليني) و دانشكده پرستاري گروه آموزشي (پرستاري،اتاق عمل، فوريت، هوشبري) را انجام مي‌دهد. اين نرم افزار در سال 89 خريداري شد و در هر نيمسال تحصيلي به طور متوسط حدود 50آزمون مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه شامل نمرات دانشجويان، تحليل سوالات كلي و سوالات جزئي آزمون مي‌باشد كه جهت هر استاد بازخورد داده مي‌شود و اساتيد بايستي گزارشي از استانداردسازي سئوالات هر آزمون به مركز مطالعات و توسعه ارسال نمايند. شايان ذكر است در پايان ترم اساتيدي كه سوالات آزمون آنان به شكل چند گزينه‌اي مي‌باشد جهت تصحيح اوراق با استفاده از نرم افزار يگانه به كارشناس مركز توسعه مراجعه مي‌نمايند و پس از دريافت نتايج آزمون، خود اقدام به تفسير نتايج سختي و دشواري هر سوال نموده و مستندات را نيز به مركز توسعه
بازخورد مي‌دهند.

كارشناس مربوطه: خانم فرهمند جو، آقاي عباس زاده

 

فعاليتهاي انجام شده آناليز آزمونها در سال 97-96

نرم افزار آناليز آزمون (يگانه) در سال 89 خريداري شد كه تصحيح اوراق پاسخنامه هاي آزمون گروههاي آموزشي دانشكده پزشكي (علوم پايه ، فيزيوپات و باليني) و دانشكده پرستاري گروه آموزشي (پرستاري،اتاق عمل، فوريت، هوشبري) در ميانترم و پايان ترم (مهر و بهمن ) توسط اين نرم افزار انجام مي‌گيرد.

در سال 96 تعداد 115 آزمون مورد آناليز قرار گرفته است. از اين تعداد،  55 آزمون گروههاي علوم پايه توسط كارشناس آناليز آزمون سركار خانم فرهمندجو و در دانشكده پرستاري 96 آزمون در گروههاي پرستاري و پيراپزشكي دانشكده پزشكي توسط كارشناس آناليز آزمون جناب آقاي عباس زاده انجام گرفته است. نتايج آناليز شامل نمرات دانشجويان، تحليل سوالات كلي و سوالات جزئي آزمون مي باشد كه جهت هر استاد بازخورد داده مي‌شود و اساتيد بايستي گزارشي از استانداردسازي سئوالات هر آزمون به مركز مطالعات و توسعه ارسال نمايند.

 

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/06/04
تعداد بازدید:
1882
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal