۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
آموزش جامعه نگر
مقدمه
هدف اصلي از آموزش پزشكي جامعه نگر آشنا نمودن دانشجو و كارورز با واقعيات طبابت در جامعه و معرفي نقش پزشك دراجتماع است. فرض اصلي اين الگو اين است كه آموزش باليني در مكاني كه بيمار در آن زندگي مي كند ، متمركز شود. وظيفه پزشك در اين راستا تفكيك بيماران نيازمند به مراقبتهاي خاص و فوري از بيماراني است كه نياز به تامل در روشهاي تشخيصي و درماني دارند اين وظايف را دانشجو به نحو مطلوب در بخشهاي بستري نمي آموزد. در اين راستا زماني فرد درانجام كاري مهارت پيدا مي كند كه آن كار را در قالب موقعيت مربوطه بيازمايد. اگر افراد در همان مكان كه آموزش ديده اند ، مورد امتحان قرار گيرند در امر آموزش موفق خواهند بود ونتيجه گيري منطقي آن است كه اگر قرار است بيشتر مراقبت از بيماران در درمانگاه ها و مطبها باشد ، بهتر است آموزش فراگيران طب نيز در عرصه درمانگاههاي با جمعيت تعريف شده انجام پذيرد و مكان آموزشي نيز بيشترين تشابه را با مكان كه دانشجو در آينده در آنجا طبابت مي نمايد ، داشته باشد. حداقل نتيجه گيري اين است كه آموزش پزشكي كه بطور كامل در بيمارستانها انجام مي گيرد بطور كامل در بيمارستانها انجام مي گيرد بطور قطع دانشجو را براي طبابت در مطب و درمانگاهها آماده نمي كند.
Smith و Irby پيشنهادهايي براي آموزش پزشكي در جامعه ارائه داده اند و معتقدند اين آموزش زماني موفق است كه دانشجو علاوه بر معاينه بيمار فرصت ايجاد ارتباط با استاد و طرح سئوالات مورد نظر را داشته باشد و لازمه اين آموزش اين است كه دانشجو توانائي استفاده از يافته هاي جديد علم پزشكي و بكارگيري آن را در جهت مداواي بيماران فرا گيرد و آنها را در عمل پياده كند. در اين روش به جاي كسب اطلاعات فراوان در يك مرحله از آموزش و انتظار دانشجو جهت پيدا كردن بيمار خاص و يافتن آن اطلاعات در بيمار ، مي تواند پس از مواجهه با هر بيمار اطلاعات مربوط به بيماري را بيابد و پس از برقراري ارتباط مناسب با بيمار و مطرح كردن تشخيصهاي افتراقي و خط مشي درماني ، نحوه استفاده از امكانات پيشرفته و روشهاي تشخيصي و درماني پيچيده و مشاوره با متخصص مربوطه را بياموزد. اين محل مناسبترين مكان براي ترويج پيشگيري بوده و دراين راستا پزشكان قبل از اينكه فرد بيمار شود ، مداخله را مي آموزند. در اين روش پزشك ، كنترل مستقيم روي بيمار را در منزل ندارد ، ولي هنر و مهارت ايجاد ارتباط به شكل انجام توصيه هاي مناسب به بيمار را مي آموزد.
واحد آموزش پزشكي جامعه نگر در بهترين حالت بايستي داراي حداقل چهار عامل زير باشد :
1) شوراي آموزش پزشكي جامعه نگر : به عنوان عالي ترين مقام سياست گزاري و تصميم گيري دانشگاه در اين زمينه عمل كرده و متشكل از معاونين دانشگاه ، روساي دانشكده ها ، رئيس مركز توسعه آموزش پزشكي و سرپرست واحد آموزش پزشكي جامعه نگر ، مديران بيمارستاني و درمانگاهها بوده و رياست آن بعهده رئيس دانشگاه مي باشد.اين شورا بسته به نياز تشكيل جلسه داده و در مورد مباحث مربوطه تصميم گيري مي نمايد و مصوبات اين شورا براي كليه بخش هاي دانشگاه لازم الاجرا مي باشد.
2) آموزش پزشكي جامعه نگر : متشكل از مسئولين اجرائي آموزش پزشكي جامعه نگر از قبيل معاونت آموزشي و پژوهشي ، رئيس مركز توسعه و سرپرست واحد مربوطه ، مدير كل آموزش ، كارشناسان و برنامه ريزان آموزش باليني ، رئيس دانشكده پزشكي و... بوده و وظيفه آن اجراي مصوبات شورا و حل مشكلات موجود در عرصه و ارائه راهكارهاي علمي و عملي جهت پيشبرد اهداف آموزش پزشكي جامعه نگر است.
3)دفترآموزش پزشكي جامعه نگر : در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مستقر است و داراي وظايف ذيل مي باشد :
الف) نظارت بر اجراي امور در عرصه پزشكي جامعه نگر
ب) تشكيل جلسات شوراي آموزش پزشكي جامعه نگر و پيگيري مصوبات آن
ج) تشكيل جلسات كميته آموزش پزشكي جامعه نگر و پيگيري مصوبات آن
د) انجام مكاتبات مربوط به وزارتخانه و بخش هاي مختلف دانشگاه
ه) انتقال تصميمات شورا و كميته به عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر
عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر : در ساده ترين وضعيت ممكن شامل يك درمانگاه اصلي همراه با چند درمانگاه مجاور و پايگاههاي بهداشتي مربوطه بوده كه هر يك از اين درمانگاهها و پايگاهها بايستي داراي واحدهاي مختلف بهداشتي شامل واكسيناسيون ، تنظيم خانواده ، بهداشت خانواده ، بهداشت محيط و... بوده و در مانگاه اصلي نيز علاوه بر بخش هاي مذكور بايستي داراي داروخانه ، راديولوژي ، سيتولوژي ، آزمايشگاه و قسمتهاي مختلف مثل درمانگاههاي تخصصي باشد از قبيل درمانگاههاي تخصصي اطفال ، زنان ، پوست ، عفوني ، قلب ، ارتوپدي ، جراحي ،
روانپزشكي و...
 
 
تاریخ :
1395/06/28
تعداد بازدید:
77
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal