۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
شرح وظايف

فعاليتهاي واحد

×     كارشناسي آمارهاي دريافت شده ازبيمارستانها ودرمانگاههاي تحت پوشش ووروداطلاعات درنرم افزارمربوطه وارسال به وزارت متبوع (به صورت ماهيانه)

×     پيگيري ودريافت اطلاعات مربوط به بيماران بستري ازبيمارستانها وارسال به وزرات متبوع(هرسه ماه يكبار)

×     آمارگيري ازتسهيلات بهداشتي درماني درسطح شهرستان واعمال تغييرات دربانكهاي اطلاعاتي ذيل:

·        بيمارستانها(Jahrom601)

·        مراكزبهداشتي درماني شهري وروستايي -پايگاه بهداشتي ودرمانگاهها ي تحت پوشش دانشكده وسايرنهادها وارگانها(Jahrom602)

·        آزمايشگاه (Jahrom603)

·        راديولوژي(Jahrom604)

·        مراكزتوانبخشي(فيزيوتراپي-شنوايي سنجي وبينايي سنجي) (Jahrom605)

·        داروخانه(Jahrom606)

·        مشخصات كادرهيئت علمي شاغل دردانشكده(Jahrom607)

·        مشخصات پزشك-دندانپزشك-داروساز-دامپزشك ودكتري(Jahrom608)

·        آمارنيروي انساني پيراپزشك وسايركاركنان(Jahrom609)

·        مراكزاورژانس(Jahrom613)   

·                تكميل سايت مر بوط به وزارت متبوع(( sinasa كه شامل اطلاعات پرسنلي ،دانشجويي،واحدهاي بهداشتي درماني در سطح شهرستان،شاخص هاي زيج حياتي ،پزشك خانواده و...مي باشد.

·        تكميل شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دانشگاهها،احتساب امتياز مربوطه ،ورود اطلاعات در سايت معرفي شده Tesma)) وپيگيري امور بعدي

·        تهيه وتدوين سالنامه آماري 1392(شامل مراحل: جمع آوري اطلاعات ازمعاونت هاي دانشگاه،بازنگري، تصحيح و ويرايش اطلاعات،عودت فايل اصلاح شده به معاونت هاي مربوطه جهت تاييد نهايي ،چاپ وتوزيع در واحدهاي زير مجموعه دانشگاه)

·        پيگيري اخذ شناسه ملي (كداقتصادي) وپيگيري امور مربوطه

·        تكميل سالنامه آماري استانداري و ورود اطلاعات در سايت مربوطه

·        بروز رساني بانك اطلاعات دانشجويان،واحدهاي بهداشتي درماني در سطح شهرستان

·        تهيه كتابچه در يك نگاه در ارديبهشت،مهر وديماه (شامل :اهم آمارواطلاعات معاونت هاي مختلف دانشگاه)

·        تهيه پمفلت اهم آمارواطلاعات دانشگاه وتوزيع در واحدهاي زير مجموعه دانشگاه

·        طراحي سوالات و برگزاري آزمون الكترونيكي شاخص هاي آماري(درحوزه بهداشت ودرمان)جهت پرسنل آمار ومدارك پزشكي شاغل در واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه

·        تهيه جزوه وطراحي سوالات جهت برگزاري آزمون الكترونيكي مستند سازي ومحرمانگي اطلاعات در مدارك پزشكي دراسفند ماه جهت گروه فوق الذكر

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

§        جمع آوري اطلاعات واحدهاي بهداشتي درماني(آزمايشگاه،داروخانه،توانبخشي،مطب پزشكان و...) وهماهنگي با معاونت درمان جهت به روزشدن اطلاعات 

§        جمع آوري اطلاعات كادرهيت علمي حق التدريس،دانشجويان پذيرقته شده،فارغ التحصيل و... وهماهنگي با معاونت آموزشي جهت به روزشدن اطلاعات

درحال حاضر تغييرات مربوط به مواردفوق الذكربه صورت ماهيانه به واحد آمارگزارش مي شود

×     انجام طرحهاي تحقيقاتي مصوب HSRبه عنوان مجريان طرح ،راهنمايي وهمكاري باپرسنل حوزه رياست ومعاونت پشتيباني جهت ارائه طرحهاي تحقيقاتي شغلي ودرنتيجه بالا رفتن آمارطرحهاي HSRو ارتقاء سطح پژوهشي دانشگاه

×     پاسخگويي به درخواستهاي آماري (وزارت متبوع ، سازمان مديريت وبرنامه ريزي فارس، معاونتها وواحدهاي تحت پوشش دانشگاه و.........)

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/10/20
تعداد بازدید:
885
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal