۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
فایل دستورالعمل ضمیمه نیز می باشد(کلیک)
دستورالعمل هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دستور العمل اجرايي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 

هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري با شعار (( توسعه كيفي آموزش، كليد عدالت آموزشي / تدبير در توسعه كمي و كيفي آموزشي)) همسان جشنواره هاي ادوار گذشته با تاكيد بر ارزشهاي حاكم از جمله نوآوري و مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشكي ، معرفت ديني و تحكيم اخلاق حرفه اي و ارتقاء كيفي آموزشي در ارديبهشت ماه سال 1393 در سطوح دانشگاهي و كشوري برگزار مي گردد.

 

1 محورهاي جشنواره

1-1) روشها و فنون آموزشي

2-1) برنامه ريزي آموزشي

3-1) ارزشيابي در آموزش

4-1) مشاوره و راهنمايي تحصيلي

5-1) ساختار آموزشي

6-1) اخلاق در آموزش

7-1) قوانين و مقررات آموزشي

8-1) توليدات آموزشي

 

2 حيطه هاي جشنواره:

1-2) تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي

2-2) روشها و تكنيكهاي آموزشي

3-2) سنجش ،‌ارزشيابي و اثربخشي آموزشي

4-2) مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي

5-2) مشاوره و راهنمايي

6-2) فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي

7-2) قوانين ، مقررات و ساختارهاي آموزشي

8-2) محصولات آموزشي

 

3 – با توجه به گسترش حيطه هاي مربوطه و افزايش حضور دانشگاهها ميزان جوايز آموزشي فرآيندهاي برتر نيز افزايش يافته است. فرآيندهاي برتر به صورت موضوعي و رتبه دانشگاهي (تيپ يك ، دو و نوپا) از ميان فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي دريافت شده پس از طي مراحل داوري با كسب حداقل امتياز انتخاب و حداكثر به شرح ذيل معرفي مي گردند:

 

1 3  تدوين و بازنگري برنامه آموزشي

دانشگاههاي تيپ يك (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (سه فرآيند) دانشگاههاي نوپا (يك فرآيند)

2 3 روشها و تكنيكهاي آموزشي

دانشگاههاي تيپ يك (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (سه فرآيند) دانشگاههاي نوپا (دو فرآيند)

3- 3 سنجش ، ارزشيابي و اثر بخشي آموزشي

4-3 مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي

5-3 مشاوره و راهنمايي

6 3 فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي

7 3 قوانين و مقررات و ساختارهاي آموزشي

8 3 محصولات آموزشي

 

در هر حيطه 3-3 الي 8-3 دانشگاههاي تيپ يك (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي نوپا (يك فرآيند)

 

4 فرآيندهايي در مرحله كشوري به عنوان فرآيند برتر براساس توزيع سهميه جوايز آموزشي در حيطه هاي مربوطه و تيپ دانشگاهي منتخب مي شوند كه حدنصاب لازم حداقل 50% كل امتياز براساس جدول امتياز دهي را كسب نماينده

خاطر نشان مي گردد كه جدول امتياز دهي توليدات و فرآيندهاي آموزشي دانشگاهي و كشوري هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري ضميمه مي باشد

 

5 اسامي اعضاء‌كميته علمي دانشگاهي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري مي بايست تا تاريخ 30/8/92 به دبيرخانه دائمي جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري تحت عنوان مركز امور هيات علمي اعلام گردد. 

كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي كشوري تاكيد دارد نظر به اهميت جشنواره و ارتقاء كيفي آن در دو سطح دانشگاهي و كشوري ، اعضاي حقيقي كميته علمي علاوه بر اعضاء حقوقي آن از اعضاء هيات علمي صاحب نظر در آموزش پزشكي و اعضاء هيات علمي گروههاي آموزشي باليني و پايه ترجيحاً با مرتبه استادي و دانشياري انتخاب شوند.

 

6 شرايط پذيرش فرآيندهاي دانشگاهي در جشنواره كشوري:

1-6) فرآيندها و محصولات ارسالي بايستي در يكي از حيطه هاي مورد اشاره ماده 2 باشد.

2-6) از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي منتخب كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاهي باشد.

3-6) هر فرآيند حداقل دو نيم سال تحصيلي اجرا‌ء‌ و مورد ارزشيابي و مورد تائيد قرار گرفته باشد كه فرم تائيديه ضميمه مي باشد.به عبارتي شش ماه از پايان اجراء اوليه آن گذشته و مورد ارزشيابي قرار گرفته باشد.

4-6) از ارسال فرآيندهاي برتر كشوري جشنواره هاي شش دوره گذشته خودداري گردد.

5-6) قابل ذكر است كه بخشي از مطالبي كه به عنوان فرآيند دانشگاهي ارسال گرديد در مرحله اول داوري جشنواره ششم به عنوان فرآيند شناخته نشده اند . شايسته است كه در اين خصوص دقت نظر لازم توسط كميته علمي دانشگاهي جشنواره صورت پذيرد.ضمناً عناوين اين موارد به دانشگاههاي مربوطه از طريق دبيرخانه جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري - مركز امور هيات علمي اعلام مي شود.

 

 

 

7 نحوه ارسال فرآيندهاي دانشگاهي به دبيرخانه دائمي جشنواره كشوري:

1-7) فرآيندهاي ارسالي جهت شركت در جشنواره كشوري بايستي پس از تصويب كميته علمي ابتدا در سامانه جشنواره براساس ((فرمت ارسال خلاصه فرآيندها)) توسط معاونت آموزشي دانشگاه به آدرس اينترنتي Motahari.behdasht.gov.ir بارگذاري شود.

2-7) فرآيندهاي بارگذاري شده در سامانه جشنواره توسط دبيرخانه جشنواره بررسي گرديده و نتايج (پس خوراند) آن به دانشگاه جهت رفع نواقص احتمالي اعلام مي گردد.

3-7) دانشگاهها موظفند مستندات شامل: 1 نامه رسمي با تائيد و امضاء رئيس دانشگاه2 صورتجلسه كميته علمي دانشگاه به امضاء كليه اعضاء 3 فرآيندهاي برتر دانشگاهي مورد نظر در قالب فرمت Word قابل Edit و ضمائم مربوطه را اسكن نموده به صورت CD و ترجيحاّ به همراه تهيه فيلم 5 دقيقه اي كه كليه مراحل اجراء فرآيند را در برگيرد طبق جدول زمانبندي براي انجام داوري به دبيرخانه تحويل نمايند.

4-7) كميته علمي دانشگاهي جشنواره موظف است اجراء و ارزشيابي هر يك از فرآيندهاي ارسالي را تائيد نموده و به دبيرخانه كشوري اعلام نمايند.

5-7) دانشگاهها به قرار ذيل حداكثر فرآيندهاي مطلوب و منتخب را جهت شركت در جشنواره به طريق ياد شده ارسال فرمايند:

·         دانشگاههاي علوم پزشكي تهران - شهيد بهشتي اصفهان اهواز ايران تبريز شيراز مشهد (در هر حيطه حداكثر چهار فرآيند)

·      دانشگاههاي علوم كرمان اراك اروميه بابل بندرعباس زاهدان زنجان قزوين كرمانشاه گيلان مازندران همدان يزد بقيه ا... ودانشگاه آزاد اسلامي(در هر حيطه حداكثر سه فرآيند)

·      دانشگاههاي علوم پزشكي اردبيل خراسان جنوبي (بيرجند) رفسنجان سمنان كاشان لرستان كردستان گلستان- ايلام خراسان شمالي (بجنورد) بوشهر جهرم زابل سبزوار شاهرود شهركرد فسا قم گناباد ياسوج البرز علوم بهزيستي و توانبخشي شاهد- ارتش (در هر حيطه حداكثر دو فرآيند)

·         دانشگاههاي علوم پزشكي نيشابور تربت حيدريه جيرفت بم مراغه دزفول بهبهان لارستان (در هر حيطه حداكثر يك فرآيند)

 

8 زمانبندي انتخاب فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي ، ارسال و داوري فرآيندها و اجراء جشنواره:

1-8) فرآيندهاي دانشگاهي براساس محورها و حيطه هاي مشروحه توسط كميته علمي جشنواره دانشگاهي از تاريخ 15/9/92 الي 15/10/92 بررسي و انتخاب مي گردد.

2-8) بارگذاري فرآيندهاي مطلوب و منتخب دانشگاهي از 16/10/92 الي 22/10/92 در سامانه دبيرخانه دائمي كشوري جشنواره آموزشي شهيد مطهري توسط دانشگاهها انجام مي گيرد. فايل فرآيندها در قالب فرمت Word در صفحات بدون حاشيه و قابل Edit در سامانه بارگذاري شود)

3-8) ‌دانشگاهها موظفند پس از بارگذاري در سامانه، CD‌ مربوطه ، فيلم و مستندات لازم را در قالب ماده 7 اين دستورالعمل تا تاريخ 25/10/92 به دبيرخانه تحويل نمايند.

داوري فرآيندهاي دريافتي از تاريخ 20/11/92 لغايت 20/12/92 انجام مي شود.

4-8) چاپ كتاب جشنواره  و چاپ در مجله آموزشي پژوهشي از تاريخ 15/1/93 الي 25/1/93

5-8) مراسم اجراي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري مصادف با سالگرد مقام شهيد استاد مرتضي مطهري برگزار مي شود و برنامه اجرايي آن متعاقباً اعلام ميگردد.

 

مركز امور هيات علمي دبيرخانه كشوري جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 

 

 

 

با سلام

احتراماً در اجراء بند 3 ماده 6 دستورالعمل نحوه اجرايي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري بدينوسيله اعلام
مي گردد:

فرآيند

توسط صاحبان

در سطح گروه / گروههاي                             دانشكده / دانشكده ها                                دانشگاه              از تاريخ              لغايت                             به مدت                          ترم اجرا گرديد و مورد ارزشيابي قرار گرفت و به عنوان فرآيند مطلوب توسط كميته علمي دانشگاهي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري انتخاب گرديد . مراتب جهت طرح در كميته علمي كشوري جشنواره اعلام مي گردد.

 

 

 

 

معاون آموزشي و دبير هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاه


 

فرمت ارسال خلاصه فرآيندها

 

1- عنوان فرآيند:

...............................................................................................................................................................

2- صاحبان فرآيند و همكاران:

...............................................................................................................................................................

3- محل اجراي فرآيند:

...............................................................................................................................................................

4- نام دانشگاه:

...............................................................................................................................................................

5- گروه فرآيندي:

...............................................................................................................................................................

6- تاريخ اجراء (مدت اجراي فرِآيند):

...............................................................................................................................................................

7- مقدمه و بيان مسئله: (بيان اهميت ، ضرورت و كاربرد انجام فرآيند براساس نياز سنجي هاي انجام شده)

..............................................................................................................................................................

8 – هدف و اهداف اختصاصي:

...............................................................................................................................................................

9- روش اجراء:

...............................................................................................................................................................

10- نتايج : پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرآيند:

...............................................................................................................................................................

11- سطح اثر گذاري ( دانشگاه ، كشوري ، بين المللي):

...............................................................................................................................................................

12 – انطباق سياست هاي بالادستي (فرآيند تا چه حد كشور را با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديك مي كند.)

...............................................................................................................................................................

13- نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكلات اجرائي فرآيند:

...............................................................................................................................................................

14- معرفي فرآيند در نشريات علمي يا ارائه كار در مجامع علمي:

...............................................................................................................................................................

15 – تائيديه هاي مربوطه و ارزشيابي فرآيند:

...............................................................................................................................................................

16- قابليت تعميم و اجراء در ساير مراكز آموزشي

...............................................................................................................................................................

17 – استمرار (استمرار اجراي فرآيند در برنامه هاي جاري آموزشي

...............................................................................................................................................................

نكته : خلاصه فرآيند حداكثر در پنج صفحه در قالب فرمت Word قابل Edit‌ باشد.

 

دبيرخانه جشنواره آموزشي شهيد مطهري


جدول امتياز دهي توليدات آموزشي

هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 

 

 

توليداتي مورد داوري قرار مي گيرد كه حداقل يكسال مورد بهره برداري قرار گرفته و مورد ارزشيابي قرار گرفته باشد . جزو توليدات برتر كشوري دوره گذشته نباشد.

رديف

عنوان شاخص

تعريف و توصيف شاخص

حداكثر امتياز

امتياز داده شده

1

بيان مساله

بيان اهميت و ضرورت محصول توليد شده

10

 

2

اهداف توليد محتوا

اهداف به صورت روشن و متناسب با محصول توليد شده

5

 

3

 

 

سطح نوآوري

اختراع

 

 

سطح بين المللي

30

 

سطح كشوري

20

سطح دانشگاهي

10

ساير موارد (كتاب ،

 نرم افزار ، مولتي مديا و ....)

سطح بين المللي

20

 

سطح كشوري

15

سطح دانشگاهي

10

4

انطباق با نقشه جامع علمي

با ذكر بند مربوط

10

 

5

 

تاثير گذاري محصول از بعد آموزشي

سطح بين المللي

25

 

سطح كشوري

20

 

سطح دانشگاهي

15

 

سطح دانشكده

10

 

6

ارزيابي كلي توليد آموزشي

از نظر شكلي و ساختاري با رويت محصول (فيلم براي وسايل غير قابل انتقال)

20

 

7

جمع امتياز

 

100

 

·        اختراع بايستي شماره ثبت رسمي اختراع و يا تائيد معاونت فن آوري و تحقيقات و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد

 

 

نام و نام خانوادگي داور:                                                                                                 تاريخ و امضاء:


جدول امتياز دهي فرآيندهاي آموزشي دانشگاهي و كشوري

هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 

عنوان فرآيند:                                                                                                   كد فرآيند:

توجه : فرآيندي مورد داوري قرار مي گيرد كه حداقل دو نيم سال تحصيلي اجراء و مورد ارزشيابي قرار گرفته باشد و جزو فرآيندهاي برتر كشوري ادوار گذشته نباشد.

رديف

عنوان شاخص

تعريف و توصيف شاخص

حداكثر امتياز

امتياز داده شده

1

بيان مساله

بيان اهميت ، ضرورت و كاربرد انجام كار براساس
نياز سنجي هاي انجام شده و بررسي متون (نيازسنجي تا 4 امتياز
بقيه موارد تا 4 امتياز)

8

 

2

اهداف

اهداف فرآيند به صورت روشن ، قابل اندازه گيري ، متناسب با نياز و واقع بينانه

5

 

3

سطح نوآوري

ارائه كار براي اولين بار در سطح دانشگاهي ،كشوري يا
بين المللي (هر سطح تا 5 نمره)

15

 

4

انطباق با سياستهاي بالا دستي

فرآيند تا چه حد كشور را به هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديك
مي كند (به يكي از اسناد بالادستي موجود رفرنس داده شود)

10

 

5

روش انجام كار

استفاده از روش علمي و متناسب با اهداف

12

 

6

نتايج كار

محصول يا بروندادهاي فرآيند

12

 

7

معرفي فرآيند

چاپ در نشريات علمي يا ارائه گار در مجامع علمي (مجلات سطح يك ، 1 امتياز مجلات سطح دو و سه ، 8 امتياز- ارائه در سمينارها و ساير گردهمايي ها 6 امتياز)

10

 

8

ارزشيابي نقادانه فرآيند

بررسي گزارش مجري و تائيديه هاي مربوطه از ارزشيابي كار

10

 

9

قابليت تعميم

قابليت اجرا در ساير مراكز آموزشي

8

 

10

استمرار فرآيند

استمرار اجراي فرآيند در برنامه هاي جاري آموزشي حداقل يك نيمسال تحصيلي (به ازاي هر نيمسال تحصيلي تا 5/1 امتياز)

10

 

11

امتياز كل از 100

 

100

 

 

نام و نام خانوادگي داور:                                                                                                                 امضاء:

 

تاریخ:
1392/08/18
تعداد بازدید:
39
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal