۱۴۰۲ سه شنبه ۸ فروردين
برنامه اياب و ذهاب دانشجويان 95/6/20 تا اول مهر1395

خوابگاه خواهران

 (سرويس شماره 1)

6:30

(برگشت مستقيم )دانشكده پرستاري ، مطهري، درمانگاه 1، بلوار نخلستان , پيمانيه، درمانگاه 2، خ غدير، مسجد الزهرا ، خ فجر ، ميدان معلم، درمانگاه 6 , بلوار امام،‌درمانگاه 1، مطهري،  خوابگاه خواهران

 

خوابگاه خواهران

(سرويس شماره 2)

6:30

دانشكده پرستاري , مطهري، درمانگاه 1، بلوار امام، ميدان معلم ، ميدان امام، ميدان امام حسين، درمانگاه 2، ميدان جهاد، پيمانيه،، ميدان سپاه، بلوار نخلستان ,درمانگاه 1، مطهري، دانشكده پرستاري،  خوابگاه خواهران

 

خوابگاه برادران

6:30

دانشكده پرستاري , مطهري ، درمانگاه 1 ، پايگاه ترمينال , پيمانيه ، درمانگاه 2، ميدان معلم ، درمانگاه 6 ،اورژانس ، ادامه مسير بومي ،  خوابگاه خواهران

 

خوابگاه خواهران

8:15

خوابگاه برادران ،  مطهري

خوابگاه خواهران

 

9:00

مسير بومي

خوابگاه خواهران

 

10:00

مسير بومي

خوابگاه خواهران

11:00

خوابگاه برادران، مطهري، پيمانيه، ميدان جهاد، درمانگاه 2، ميدان امام حسين، ميدان امام، بلوار آزادگان، ميدان معلم،‌ درمانگاه 6، چهارراه حافظ، ميدان گاز،‌ مطهري،‌ دانشكده پرستاري، خوابگاه برادران، خوابگاه خواهران،‌ مسير بومي

پيمانيه

11:30

پيمانيه، ميدان جهاد، درمانگاه 2، ميدان امام حسين ،‌ ميدان امام، بلوار آزادگان، ميدان معلم،‌ درمانگاه 6، چهارراه حافظ، ميدان گاز،‌ مطهري،‌ دانشكده پرستاري، خوابگاه برادران، خوابگاه خواهران،‌ مسير بومي

خوابگاه خواهران

11:40

مسير بومي ( پايگاه اورژانس ترمينال حتما انجام شود فقط روزهاي شنبه و چهارشنبه )

پيمانيه

12:00

مسير بومي

خوابگاه خواهران

 

12:30

خوابگاه برادران ،‌ مطهري،‌ اورژانس ,پيمانيه ,دانشكده پزشكي

 

پيمانيه

13:00

ميدان جهاد، ميدان امام حسين ، ميدان امام چهارراه امام حسين- غفوري -اورژانس، درمانگاه 1 (راهنمايي) ، بيمارستان مطهري،  خوابگاه خواهران

 

پيمانيه

13:30

مطهري, دانشكده پرستاري , خوابگاه برادران, خوابگاه خواهران

خوابگاه خواهران

13:30

بيمارستان پيمانيه، ميدان جهاد، درمانگاه 2، ميدان امام حسين، ميدان امام،‌آزادگان، اورژانس، ميدان امام حسن، بولوار امام، درمانگاه 1، بيمارستان مطهري، دانشكده پرستاري، خوابگاه برادران،‌خوابگاه خواهران ، مسير بومي

پيمانيه

14:10

ميدان جهاد، درمانگاه 2، ميدان امام حسين، ميدان امام،‌آزادگان، اورژانس، ميدان امام حسن، بولوار امام، درمانگاه 1، مطهري، دانشكده پرستاري، خوابگاه برادران، ‌خوابگاه خواهران ، مسير بومي

خوابگاه خواهران

14:45

مسير بومي

خوابگاه خواهران

 

15:30

مسير بومي

خوابگاه خواهران (دو سرويس)شهر

17:30

سرويس شهر- پيمانيه مسير بومي

 

مسير شهر(برگشت)

19:45

برگشت شهر-فرصت- خوابگاه برادران، مطهري،

 

خيابان فرصت

19:30

خيابان فرصت- خ برادران خ خواهران

پيمانيه

20:10

ميدان جهاد، ميدان امام حسين، ميدان امام ،‌ اورژانس،‌ بولوار امام ، راهنمايي، مطهري، دانشكده پرستاري،  خوابگاه خواهران

 

 

پيمانيه

21:15

مطهري، خوابگاه خواهران، خوابگاه برادران

 

مسير دانشجويان بومي: مطهري، حرم تا حرم، ترمينال، ميدان گاز، ميدان سپاه،‌ميدان جهاد، پيمانيه، ميدان امام حسين، ميدان امام، ميدان معلم،درمانگاه 6 , اورژانس 115، بولوار امام ، بيمارستان مطهري، كلينيك، دانشكده پرستاري، خوابگاه برادران، خوابگاه خواهران
تاریخ:
1395/06/27
تعداد بازدید:
604
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal