۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
برنامه نهایی آزمون پایان نیمسال دوم 99-98

پزشکی –بهمن 98

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

مجازی

مجازی

زبان فارسی

-13

دو شنبه

16/4/99

15

25

1 نفر 95

فیزیک پزشکی

11:30

شنبه

99/4/21

مجازی

مجا زی

انسان در اسلام

13

دوشنبه

23/4/99

مجازی

,مجازی

آداب پزشکی 1

13

چهارشنبه

25/4/99

15

25

مقدمات علوم تشریح

12

شنبه

4/5/99

15

25

1 نفر سایر ورودیها

فیزیولوژی سلول- مولکول

12

شنبه

11/5/99

مجازی

مجازی

زبان پیش

زبان عمومی 1

-13

-شنبه

18/5/99

مجازی

مجازی

روانشناسی

11:30

شنبه

25/5/99

15

25

بیوشیمی سلول-مولکول

12

شنبه

1/6/99 

پزشکی-مهر 98

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

مجازی

مجازی

انقلاب اسلامی

13

چهارشنبه

4/4/99

28

1 نفر مهر97

1 نفر بهمن 97(غدد)

2 نفر مهر 97(غدد)

33

3 نفر بهمن 96

1 نفر مهر97(غدد)

علوم تشریح قلب و عروق-

علوم تشریح غدد

12

شنبه

99/4/14

مجازی

مجازی

انسان در اسلام

13

دوشنبه

23/4/99

28

1 نفر بهمن 97

1 نفر مهر 97

33

1 نفر بهمن 97

بیوشیمی دیسیپلین

12

چهار شنبه

25/4/99

28

1 نفر ا بهمن97

1 نفر مهر 97

33

2 نفر بهمن 97

1 نفر مهر 97

بیوشیمی هورمون

12

چهارشنبه

1/5/99

28

33

فیزیولوژی تنفس

12

شنبه

11/5/99

28

 

33

فیزیولوژی خون

12

چهارشنبه

15/5/99

مجازی

مجازی

زبان عمومی 2و1

13

شنبه

18/5/99

28

33

فیزیولوژی گردش خون

11:30

شنبه

25/5/99

28

1 نفر بهمن97

2 نفر مهر 97

33

3 نفر بهمن 97

2 نفر مهر 97

علوم تشریح تنفس

12

شنبه

1/6/99

28

33

 

فیزیولوژی قلب

12

چهارشنبه

5/6/99

مجازی

مجازی

آداب 2

13

پنجشنبه

13/6/99

 28

33

فیزیولوژی غدد

12

چهارشنبه

12/6/99

 

 

 

 

پزشکی- بهمن 97

 

 

      

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

مجازی

مجازی

تفسیر موضوعی قرآن

13

یکشنبه

8/4/99

13

23

1 نفر بهمن 98

باکتری شناسی عملی- تئوری

12

شنبه

99/4/14

13

23

ایمنی شناسی پایه تئوری و عملی

13

چهارشنبه

25/4/99

مجازی

مجازی

آیین زندگی

13

شنبه

28/4/99

13

1 نفر مهر97

23

 

بیوشیمی کلیه

12

چهار شنبه

1/5/99

13

2 نفر مهر 97

1 نفر بهمن 96

23

1 نفر مهر97

علوم تشریح گوارش

12

چهارشنبه

8/5/99

13

1 نفر بهمن 96

23

 

فیزیولوژی کلیه

12

چهارشنبه

15/5/99

مجازی

مجازی

زبان عمومی 2

-13

-شنبه

18/5/99

13

4 نفر مهر97( تولید مثل)

23

7 نفر مهر97 (تولید مثل)

فیزیولوژی گوارش-فیزیولوژی

تولید مثل

11:30

شنبه

25/5/99

13

4 نفر مهر97

2نفر بهمن 96

23

8 نفر مهر97

1 نفر بهمن 96

علوم تشریح ادراری- تناسلی

12

شنبه

1/6/99

مجازی

مجازی

آداب3

13

شنبه

8/6/99

 

 

 


 

پزشکی-مهر 97

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

19

1 نفر بهمن 96

 

20

علوم تشریح اعصاب

13

شنبه

99/4/14

19

 

20

علوم تشریح سر و گردن

13

شنبه

21/4/99

19

1 نفر بهمن 97

19

1 نفر ورودی95

تغذیه

13

چهارشنبه

25/4/99

مجازی

مجازی

آیین زندگی

13

شنبه

28/4/99

19

 

20

2 نفر بهمن 97

 3نفر بهمن 96

علوم تشریح حواس ویژه

13

چهار شنبه

1/5/99

19

1نفر بهمن 96

19

 

فیزیولوژی اعصاب

12

شنبه

4/5/99

19

3 نفر بهمن 96

19

نفر بهمن 965

ایمنی شناسی بالینی و کاربردی

13

شنبه

11/5/99

19

19

خدمات سلامت

12

چهارشنبه

15/5/99

19

19

1 نفر بهمن 96

ویروس شناسی

12

یکشنبه

19/5/99

19

19

ژنتیک

13

شنبه

25/5/99

مجازی

مجازی

زبان تخصصی 1

-13

یکشنبه-

26/5/99

مجازی

مجازی

آداب 4

13

سه شنبه

28/5/99

 


 

پزشکی-بهمن96

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

18

 

23

انگل شناسی

12

چهارشنبه

99/4/4

18

 

24

پاتولوژی عمومی

12

دوشنبه

9/4/99

18

 

23

قارچ شناسی

12

چهارشنبه

11/4/99

مجازی

مجازی

دانش خانواده و جمعیت

13

چهارشنبه

15/4/99

18

 

23

1 نفر 95

علوم تشریح اندام

12

چهار شنبه

18/4/99

18

1 نفر بهمن 97

 

23

1 نفر بهمن 98

اپیدمیولوژی

13

شنبه

21/4/99

41

 

علوم تشریح اندام-عملی

12

دوشنبه

23/4/99

41

 

قارچ شناسی عملی

12

سه شنبه

24/4/99

41

 

انگل شناسی عملی

12

چهارشنبه

25/4/99

41

 

پاتولوژی عملی

12

شنبه

28/4/99

21

25

زبان تخصصی 2

13

چهارشنبه

1/5/99

مجازی

مجازی

تاریخ فرهنگ و تمدن

13

شنبه

4/5/99

 


 

علوم آزمایشگاهی 98

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

18

 

16

فیزیولوژی

12

شنبه

99/4/14

18

1 نفر ورودی 96

3 نفر ورودی 95

1 نفر ورودی 94

 

16

3 نفر ورودی96

1 نفر ورودی 94

فیزیک

11:30

شنبه

21/4/99

مجازی

مجازی

انسان در اسلام

13

دوشنبه

23/4/99

18

 

16

بیوشیمی

12

چهارشنبه

1/5/99

18

 

 

16

2 نفر ورودی97

1 نفر ورودی 96

1 نفر ورودی94

بافت شناسی

12

چهارشنبه

8/5/99

4

6

آناتومی

13

چهارشنبه

15/5/99

مجازی

مجازی

زبان

-13

-شنبه

18/5/99

 


علوم آزمایشگاهی 97

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

مجازی

مجازی

تفسیر موضوعی قرآن

13

یکشنبه

8/4/99

9

 

27

آمار

13

چهارشنبه

99/4/18

9

 

27

ایمنی شناسی

13

چهارشنبه

25/4/99

مجازی

مجازی

آیین زندگی

13

شنبه

28/4/99

9

 

27

2 نفر ورودی 96( از باکتری)

باکتری شناسی

12

شنبه

4/5/99

9

 

27

1 نفر ورودی 96

4 نفر ورودی 96( آز انگل)

1 نفر سایر ورودی

انگل شناسی

13

شنبه

11/5/99

9

 

27

بهداشت

13

چهارشنبه

15/5/99

9

 

27

ایمنی شناسی- عملی

13

یکشنبه

19/5/99

 


 

علوم آزمایشگاهی 96

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

8

 

13

فارماکولوژی

13

شنبه

99/4/14

مجازی

مجازی

دانش خانواده و جمعیت

13

چهارشنبه

15/4/99

8

 

13

1 نفر سایر ورودی ها

هورمون شناسی

13

چهارشنبه

18/4/99

8

 

13

ایمنوهماتولوژی

13

چهارشنبه

25/4/99

8

 

13

1 نفر سایر ورودی ها

اصول فنی و نگهداری تجهیزات/

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

12

سه شنبه

1/5/99

مجازی

مجازی

تاریخ فرهنگ و تمدن

13

شنبه

4/5/99

1

 

2

هماتولوژی 2

13

یکشنبه

19/5/99

 

بهداشت98 

 

 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

14

 

5

روانشناسی

13

شنبه

99/4/14

مجازی

مجازی

ادبیات فارسی

13

چهار شنبه

18/4/99

14

 

5

فیزیولوژی

13

چهارشنبه

1/5/99

14

 

5

جامعه شناسی

12

شنبه

4/5/99

14

 

5

بیوفیزیک

12

چهارشنبه

15/5/99

14

 

5

خدمات بهداشتی

13

شنبه

25/5/99

14

1 نفر ورودی 97

 

5

آمار

12

شنبه

1/6/99

مجازی

مجازی

زبان انگلیسی

-13

سه شنبه-

4/6/99

14

 

5

بهداشت محیط

12

چهارشنبه

12/6/99


 

 

 

 

 

 

 

 


بهداشت 97 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

9

 

7

میکروب شناسی

13

شنبه

99/4/14

مجازی

مجازی

قانون اساسی

-13

-یکشنبه

15/4/99

9

 

7

فارماکولوژی

12

شنبه

21/4/99

9

 

7

مصون سازی

13

چهارشنبه

25/4/99

مجازی

مجازی

آیین زندگی

13

شنبه

28/4/99

9

1 نفر سایر ورودیها

 

7

بهداشت دهان و دندان

13

چهارشنبه

1/5/99

9

2نفر سایر ورودیها

 

7

نظام سلامت

12

شنبه

4/5/99

9

 

7

تغذیه

12

شنبه

11/5/99

9

1 نفر سایر ورودیها

 

7

اپیدمیولوژی

12

چهارشنبه

15/5/99

9

 

7

بهداشت محیط

12

یکشنبه

19/5/99

9

 

7

بهداشت مدارس

13

شنبه

25/5/99


 


بهداشت 96 

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در جهرم

تعداد دانشجویان متقاضی آزمون در شیراز

نام درس

ساعت

روز

تاریخ

مجازی

مجازی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

13

یکشنبه

8/4/99

10

 

2

بهداشت حرفه ای

13

شنبه

99/4/14

11

 

2

بهداشت سالمندان

13

چهارشنبه

18/4/99

9

 

2

اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه

در شرایط اضطراری

12

شنبه

21/4/99

10

 

2

اقتصاد بهداشت

13

چهار شنبه

25/4/99

10

 

2

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

سموم آفت کش و کاربرد آنها

13

چهارشنبه

1/5/99

10

 

2

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک

12

شنبه

4/5/99

9

 

2

آموزش بهداشت و ارتباطات

12

چهارشنبه

8/5/99

10

 

2

برنامه ملی مبارزه با بیماری واگیر

12

شنبه

11/5/99

9

 

2

بهداشت مادران و کودکان

12

چهارشنبه

15/5/99


تاریخ:
1399/03/31
تعداد بازدید:
1262
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal