1- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

2- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

3- انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی5- امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت

6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات نظرات و پیشنهادهای شمانظرات و پیشنهادات

7- راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست هاجنسیتسنتحصیلاتشغلبرای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید(کد خدمت)؟دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر

8 - دقت کارمند در انجام کار به گونه ای نیاز به دوباره کاری نباشد

9 - تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

10 - تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت

11 - میزان مراجعه به قسمت هاو بخش های مختلف برای دریافت خدمت

12 - نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت

13 - دریافت یکباره مدارک و و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه

14 - ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات و مدارک تکراری به بخش های مختلف

15 - احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت

16 - احساس رضایت از خدمت دریافت شده
رضایت سنجی4- نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه