فرم نظرسنجی از سرویس ایاب و ذهابسال ورودیساعت ایاب و ذهاب سرویس ها را از نظر به موقع و منظم بودن نسبت به ترم گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟میزان رضایت شما از مناسب بودن وضعیت فیزیکی اتوب.سها جهت مسیر دانشگاه چقدر است؟میزان رضایت شما از سیستم سرمایش و گرمایش اتوبوسها چه مقدار است؟آقای رضاییآقای رجاییرضایت شما از برخورد رانندگان تا چه اندازه است؟آقای سلیمانیآقای آذریرضایت شما از مسیر رفت و برگشت سرویس ها چقدر است؟میزان رضایت شما از تعداد سرویس ها چقدر است؟پیشنهادات و انتقادات سازنده شما: