۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
فراخوان گرنت ‌مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه
اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ ﺿﺮورت دارد.

 اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ  ﺿﺮورت دارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﻤﺎد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ )دارای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ https://isid.research.ac.ir ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﻤﺎد:
1.    ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ(NCD)،
2.    ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﻧﻮﻇﻬـﻮر از ﺟﻤﻠﻪ 19-COVID
3.    ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ (Health System Research)

لینک فراخوان:  http://nimad.ac.ir/content/209/Iran-Turkey

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ: ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دوم دیﻣﺎه 1399، ﺳﺎﻋﺖ 17:30
تاریخ:
1399/07/27
تعداد بازدید:
170
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal