۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
آزمايشگاه

نام واحد: مديريت آزمايشگاه

 

مسئول فني:     دكتر فرهنگ هوشمند (متخصص آسيب شناسي)

مسئول واحد:   آقاي فردين يابنده

 تلفن داخلي:   242 

 

فعاليت ها:

مديريت فني ، اداري و پرسنلي آزمايشگاه و ارتباط با واحدهاي مديريت و رياست بيمارستان ،

اداره امور آزمايشگاه ها و گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي به منظور ارائه خدمات آزمايشگاهي باليني به بيماران

 

 

نحوه ارائه خدمات آزمايشگاه هاي بيمارستان:

 

آزمايشگاه هاي بيمارستان ، به دو دسته از مراجعين، خدمات آزمايشگاهي ارائه مي دهند:

1-     بيماران بخش هاي اورژانس و بستري بيمارستان پيمانيه

2-     مراجعه كنندگان سر پايي

 

روال خدمات:

 

الف- تحويل نمونه هاي آزمايش به واحد پذيرش آزمايشگاه:

- در حالت اول، نمونه هاي آزمايشي توسط بخش هاي بيمارستان تهيه مي شوند و به پذيرش آزمايشگاه تحويل داده مي شوند.

- در حالت دوم، مراجعه كنندگان با مراجعه به پذيرش آزمايشگاه ، مراحل آزمايش را طي مي كنند و بر اساس دستورالعملي كه واحد پذيرش آزمايشگاه، در اختيارشان مي گذارد، نمونه هاي آزمايش را تهيه مي كنند و نمونه هاي تهيه شده را به پذيرش ، تحويل مي دهند.

 

ب- انتقال نمونه ها به آزمايشگاه توسط واحد پذيرش آزمايشگاه

- واحد پذيرش ، نمونه هاي دريافتي از بخش هاي بيمارستان و يا افراد مراجعه كننده را به آزمايشگاه ، ارسال مي كند.

 

ج- انجام آزمايش و تأييد نتيجۀ آن

در هر بخش از آزمايشگاه ،كارشناسان پس از انجام آزمايش هاي لازم و تأييد نتايج ، گزارش نتايج را در سيستم HIS بيمارستاني وارد مي كنند.

 

د- ارائۀ نتايج توسط واحد پذيرش آزمايشگاه به مراجه كنندگان:

واحد پذيرش مسئوليت تحويل گزارش ها به مراجعين و به بخش هاي بستري و اورژانس را بر عهده دارد.

 


 

 

 

نام واحد:   پذيرش آزمايشگاه

 

مسئول:   آقاي پورشرافتيان

 

 خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود:

 

1-  پذيرش آزمايش

2-  دريافت نمونه از بخش ها و از مراجعين

3- ارسال نمونه ها به بخش هاي مرتبط 

4- دريافت نتايج آزمايش از بخش مربوطه

5- تحويل نتايج به  مراجعين

6- چك كردن جواب هاي آزمايش بيماران بستري و ارسال به بخش ها

 

نحوه ارائه خدمات:

1- براي بخش ها: نمونه هاي آزمايشگاهي بخش ها توسط بيماربر به آزمايشگاه منتقل مي شود و جواب آزمايش ها نيز توسط بيماربر به بخش تحويل مي شود .

 

2- براي مراجعين در ازاء نمونه هاي آزمايشگاهي، قبض صادر مي شود. اين دسته از مراجعين، هنگام دريافت جواب، قبض را تحويل داده و جواب آزمايش را دريافت مي كنند.

 

زمان ارائه خدمات:

            بخش هاي بستري                                                                     بيماران سرپايي

 

صبح از ساعت         14    -   7:30                                            پذيرش        14- 7:30  

عصر از ساعت       20      -      14                                            جوابدهي    15 -    19:30

شب از ساعت     7:30  -      20

 

توصيه ها:

 

براي هر آزمايش ، توصيه هايي به شما مي شود كه لازم است قبل از انجام آزمايش، به آن توجه فرماييد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد:      آزمايشگاه كنترل كيفي    (Quality Control Lab)

 

مسئول:   مسئول هر بخش مسئول كنترل كيفي آن بخش مي باشد.

 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود:

 

1.نظارت بر كليه امور مربوط به كنترل كيفيت آزمايشگاه تشخيصي و كنترل كيفي داخلي

2. ارتباط با آزمايشگاه تهران و شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي

3. ارتباط با دفتر ارتقاء كيفيت بيمارستان و استفاده از راهكارهاي ايشان براي ارتقاء سطح كيفيت 

4.كنترل كيفي داخلي به صورت روزانه و كنترل كيفي خارجي هر 4 ماه انجام ميشود.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد:        انگل شناسي Parasitology

 

مسئول:       پرسنل آزمايشگاه


 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود: 

در اين بخش نمونه هاي stool  بيماران بستري همچنين بيماران سرپايي و اورژانسي از نظر موارد انگلي شامل OB ،OP 

 روال ارائه خدمات به مراجعين:

آزمايش هاي لازم بر روي نمونه هايي كه از بخش هاي مختلف به اين آزمايشگاه ارسال شده اند، انجام مي گيرد و نتايج به بخش هاي مربوط، گزارش مي شوند.

 ساعات ارائه خدمات:  

صبح‌ها از ساعت           14    –   7:30    

عصرها از ساعت          20     –      14

شب‌ها از ساعت       7:30   _  19:30

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

نام واحد:       آزمايشگاه سرولو‍‍ژي IMMUNOSEROLOGY

 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود:

انجام تست هاي سرولوژي :BHCC, widal , wright , VDRL , Aso , RF , CRP

 

 

برنامه زماني:

آزمايش هاي سرولوژي به صورت روزانه انجام و جواب دهي مي شوند .

 

توصيه ها:

براي انجام تعدادي از آزمايش ها، نياز به آمادگي قبلي و هماهنگي با بخش مي باشد كه توسط پرسنل بخش و يا آزمايشگاه به مراجعين توضيح داده ميشود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: بانك خون BLOOD BANK

 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود: 

بانك خون بصورت تمام وقت و شبانه روزي فعاليت دارد. 

نمونه ها و درخواست خون و فرآورده‌هاي خوني ، كومبز مستقيم ، كومبز غير مستقيم و تيتراسيون آنتي بادي از طرف بخش هاي مختلف به بانك خون ارسال شده و پس از انجام آزمايشات ياد شده به بخش باليني تحويل مي شود.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمايشگاه بيو شيمي BIOCHEMISTRY

 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود: 

انجام آزمايش هاي بيوشيمي خون و ادرار و مايعات بدن

 

برنامه زماني:

صبح از ساعت         14    -      7:30

عصر از ساعت       20      -      13:30

شب از ساعت     7:30  -      19:30

 

روال ارائه خدمات به مراجعين:

دريافت نمونه ها از پذيرش آزمايشگاه و جواب دهي به پذيرش

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام واحد: آزمايشگاه تجزيه ادرار urinalysis

 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود: 

در اين بخش ادرار از نظر ماكروسكوپي و ميكروسكوپي و آزمايش هاي شيمي مخصوص، بررسي مي شود و همه فاكتور هاي غير طبيعي در قسمت ميكروسكوپي و ماكروسكوپي به پزشك گزارش مي شود.

 

برنامه زماني:

صبح از ساعت         14 -   7:30            

عصر از ساعت       20   -     14              

شب از ساعت       7:30 - 19:30        

 

روال ارائه خدمات به مراجعين:

نمونه هايي كه از بخش هاي مختلف به آزمايشگاه ارسال مي شوند و همچنين نمونه هاي اورژانسي كه از بخش هاي اورژانس داخلي و جراحي آورده مي شوند پس از دريافت توسط بخش پذيرش  آزمايشگاه، به اين قسمت منتقل و پس از انجام آزمايش هاي لازم از طريق كامپيوتر، گزارش دهي  مي شوند.

 

توصيه ها:

مهمترين توصيه به مراجعين ، تهيه نمونه صحيح بر اساس دستورالعمل هاي آزمايشگاه است تا نتيجۀ دقيق تري به دست آيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد:      آزمايشگاه خون شناسي Hematology

 

 

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود: 

 دريافت نمونه از طريق پذيرش و جواب دهي به پذيرش آزمايشگاه 

 

برنامه زماني:

صبح از ساعت         14    -      7:30

عصر از ساعت       20      -      13:30

شب از ساعت     7:30  -      19:30  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمايشگاه پاتولوژيpatology

خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود: 

1. نمونه گيري توسط پزشك

2. تهيه اسلايد هاي مربوطه

3. رنگ آميزي اسلايد تهيه شده

4. بررسي ميكروسكوپي اسلايد ها

5. جوابدهي

 

برنامه زماني:

پذيرش نمونه ها صبح 13 – 7:30 و پنج شنبه ها تا 12 ساعت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمايشگاه ميكروب شناسيmicrobiology 

برنامه زماني:

 صبح كار                     7- 14

 عصركار                       8    - 13:30

 شب كار            7:30  -  19

  

روال ارائه خدمات به مراجعين:

 

1 – دريافت نمونه ها از طريق پذيرش آزمايشگاه و ارائه جواب به پذيرش آزمايشگاه

2 – دريافت نمونه هاي كنترل عفونت بيمارستان مستقيم از بخش ها و ارائه جواب به مسئول كنترل كيفيت

3 – بيماران سرپايي بصورت نمونه گيري كشت مختلف

4 –  رنگ آميزي لام هاي, Gramstain  

            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمايشگاه هورمون شناسي

خدماتي كه در اين بخش ارائه ميشود:

1.انجام تست هاي تيروئيد به روش اليزا

2.انجام تست هاي غير سرولوژي به روش  ECL شامل FSH-LH-DHEA-CORTISOL-B12-VITD-HBSAG-HIV-PSA-FERRITIN-BHCGTITR

3.انجام تست هاي تيروئيد جهت بيماران بخش هاي درماني به روشECL انجام ميگردد.


دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
1519
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal