۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
شرح وظايف

پرونده آموزشي :

هر پرسنل در بخش داراي پرونده آموزشي ( كاغذي و الكترونيكي )مي باشد  و موظف به تكميل شناسنامه آموزشي خود هستند .

پرسنل جديدالورود مي بايستدستورالعمل بوكهاي بخش را مطالعه نمايند .

 دورههاي آموزشي آزمايشگاه:

جهت ارتقاي سطح آگاهي و مهارت خود؛ كاركنان در دورههاي آموزشي شركت مي كنند.

 

 

تابلو هاي آموزشي:

1 -  تابلوي آموزش بيماران : رسانه هاي آموزشي در آن نصب شده مي گردد .

2 -  تابلوي آموزش پرسنل : كه مطالب روز جهت استفاده پرسنل در موردcase هاي مختلف موجود در بخش در آن نصب شده است .

 3 -  تابلوي اعلانات :  بخشنامه ها و دستورالعمل ها و اخبار

4 – تابلوي منشور حقوق پرسنل و بيمار  :

تابلوي شكايات و حفاظت از پرسنل و منشور حقوق بيمارهمراه با جزييات در بخش نصب شده است.

5- تابلوي رسالت و برنامه استراتژيك بيمارستان :

تابلوي رسالت و برنامه استراتژيك بيمارستان همراه با جزييات در بخش نصب شده است.

       شرح عملكرد روزانه آزماشگاه در يك شيفت كاري(شرح وظايف):

از پرستار بخش در طي شيفت انتظار مي رود :

-        كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه.

-        انجام آزمايشهاي آزمايشگاهي شامل فرمول شمارش گلبولي ؛سديمانتاسيون؛هماتوكريت؛هموگلوبين سيلان و انعقاد؛گوه خوني ؛رايت و ويدال و غيره.

-        انجام آزمايشهاي مستقيم نمونهاي ميكروبي و قارچي و انگلي.

-         انجام اقدامات آزمايشگاهي مربوط به امتحان كامل ادرار.

-        انجام اقدامات آزمايشگاهي مربوط به اندازه گيري قند و اوره ،كراتي نين،تستهايي آنزيماتيك و غيره.

-        نظارت و يا انجام اقدامات آزمايشگاهي مربوط بهشارش باكتري،تهيه محيط هاي كشت اختصاصي و افتراقي و مراقبت و كنترل دستگاههاي فيزيكي.

-        همكاري با كميته استاندارد به منظور استاندارد كردن روشهاي مختلف آزمايشگاهي.

-        بررسي و كنترل روشها ي آزمايش و انجام آزمايش مجدد برروي موارد  مشكوك د رصورت لزوم.

-        شركت در برنامه هاي تخصصي و ساير برنامه هاي بهداشتي جهت جمع آوري اطاعات ضروري.

-        شركت در سمينارهاي مربوط بعنوان كارشناس طبق درخواست .

-        تنظيم مقالات علمي و بررسي كارهاي انجام شده و قابل نشر.

-        تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه آن به مسئول مربوطه.

-        برگزاري كلاسهاي دروس علمي در محيط كار.

-        شركت در طرحهاي تحقيقاتي و فن آوري تكنيكهاي جديد و انتقال آن به دانشجويان .

-        انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/04
تعداد بازدید:
657
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal