۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
معرفي درمانگاه
بيمارستان استاد مطهري جهرم درسال 1352بنانهاده شد.اين مركز درآغاز كاربه عنوان يك مركز درمانگاهي ونيز با خدمات زايشگاه شروع به كار كردوبه كوشش افراد خدمتگزار ومؤمن ودولت جمهوري اسلامي ايران به يك مركز مجهزتبديل شد.پيش ازانقلاب اين مركزبه عنوان بيمارستان امدادي شيروخورشيد مشغول به كاربود كه با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به نام استاد مطهري تغيير نام داد.

برتارك درخشان اين بيمارستان افتخارآفرينهاي گسترده اي ثبت شده است ،ازپذيرايي مجروحان گرانقدر مبارزات انقلاب تاتيمار مجروحان دفاع مقدس ،ازخيل جانبازان كه هم اكنون دربيمارستان مشغول خدمت هستندوازاين مركزبه جبهه هاي جنگ تحميلي اعزام شده اند تا شهيداني كه وصفشان را همگان مي دانند.

معرفي:

مركز آموزشي ،پژوهشي ودرماني استاد مطهري جهرم مؤسسه اي دولتي است كه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جهرم فعاليت خودرا انجام مي دهد.

اين مجتمع درسه بخش:الف:درمان ب:آموزش وپژوهش ج :ارايه خدمات بهداشتي درماني فعاليت مي كند.

هم اكنون اين مركز با داشتن مأموريت هاي نظير ارايه خدمات سرپايي،تخصصي وفوق تخصصي،رابر مبناي بهترين الگوهاي موجودمانندمدل كيفي حاكميت باليني ،استانداردهاي اعتباربخشي ،بيمارستان دوستدارايمني بيمار،ارايه خدمات درماني اورژانس را بارعايت دقت،سرعت وكيفيت مناسب واستانداردهاي خدمات تشخيصي نوين(MRI-تراكم استخوان و...)،(خدمات ويژه:بخش مراقبت ويژه كودكان،بخش مراقبت ويژه قلبي،درمان بيماران خاص(تالاسمي ودياليزي)،)تربيت نيروي متخصص ماهر،كارآمد،متعهد ومناسب بانيازهاي جامعه،آماده سازي بسترمناسب براي پژوهشگران درجهت توليدوغني سازي علم،انجام پژوهش هاي باليني-كاربردي و.....راتانهايت توان انجام دهد.

دراين مركز گروه هدف وكساني كه ازخدمات اين بيمارستان بهره مي برنددروهله اول همانا بيماران نيازمندي هستند كه علاوه بر محدوده شهرستان جهرم وديگران نيز كه اهل هردياري وازهرآب وخاكي كه باشند مي توانندنيازهاي درمانيشان رادراين مركز به كيفيت عالي وباتعرفه دولتي دريافت دارندونيز همه دانش پژوهاني كه منابع علمي واساتيداين مركزرابراي ارتقاي دانش خود برگزيده اند مي توانند ازتوان علمي اين مركز بهره مند شوند.

بيمارستان استاد مطهري خود را مسؤل تأمين سلامت جامعه مي داند وبا تمام نيرو،امكانات ،سرمايه هايش رابا تخصص وانديشه علمي ومعنوي پزشكان وكاركنان صادق و زحمتكش را نيز درخدمت بيماران ودانشمندان ايران اسلامي پرشكوه قرار مي دهد.

:

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/15
تعداد بازدید:
2611
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal