۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
علوم آزمایشگاهی
 

برنامه زمان بندی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

ü نیمسال اول- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

-

پایه

-

2

2

فیزیک عمومی

222201

1

10

همزمان با تئوری

پایه

1

-

1

آزمایشگاه فیزیک عمومی

222102

2

10

-

پایه

-

2

2

شیمی عمومی

222203

3

10

همزمان با تئوری

پایه

1

-

1

آزمایشگاه شیمی عمومی

222104

4

10

-

پایه

1

2

3

زیست سلولی مولکولی

222307

5

10

-

پایه

-

2

2

آناتومی نظری

222208

6

10

همزمان با تئوری

پایه

1

-

1

آناتومی عملی

222109

7

10

-

عمومی

-

2

2

انسان در اسلام

260206

8

10

-

عمومی

-

2

3

زبان پیش دانشگاهی

221207

9

10

-

عمومی

-

2

2

کامپیوتر

222217

10

 

-

4

14

18

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد


ü نیمسال دوم- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

شیمی عمومی

پایه

-

3

3

بیوشیمی عمومی

222305

1

10

همزمان با تئوری

پایه

1

-

1

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

222106

2

10

زیست سلولی مولکولی

پایه

-

2

2

فیزیولوژی

222210

3

10

همزمان با تئوری

پایه

1

-

1

آزمایشگاه فیزیولوژی

222111

4

10

فیزیک عمومی

پایه

-

2

2

فیزیک حیاتی

222212

5

10

آناتومی نظری

پایه

-

1

1

بافت شناسی

222113

6

10

همزمان با تئوری

پایه

1

-

1

آزمایشگاه بافت شناسی

222114

7

10

-

عمومی

-

4

3

زبان عمومی

211206

8

10

-

عمومی

-

3

3

ادبیات فارسی

237203

9

10

-

عمومی

1

-

1

تربیت بدنی1

649201

10

4

15

19

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد

 
نیمسال سوم- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

بیوشیمی عمومی

اختصاصی

-

3

3

بیوشیمی پزشکی1

223319

1

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

223120

2

10

زیست سلولی مولکولی

اختصاصی

-

2

2

میکروب شناسی عمومی

223221

3

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه میکروب شناسی

223122

4

10

زیست سلولی مولکولی

اختصاصی

-

1

1

ژنتیک پزشکی

223156

5

10

بافت شناسی نظری

اختصاصی

-

2

2

آسیب شناسی عمومی

223231

6

10

همزمان با تئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه آسیب شناسی

223132

7

10

-

پایه

-

2

2

روان شناسی عمومی

222216

8

10

-

عمومی

-

2

2

تفسیر موضوعی قران

262205

9

10

-

عمومی

-

2

2

اندیشه اسلامی

260207

10

10

تربیت بدنی1

عمومی

1

-

1

تربیت بدنی2

649202

11

   

4

14

18

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد

ü 

ü نیمسال چهارم- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

-

پایه

-

2

2

بهداشت عمومی

222215

1

10

-

پایه

-

2

2

آمارحیاتی

222218

2

10

زیست سلولی مولکولی

اختصاصی

-

2

2

انگل شناسی1(کرم ها)

223223

3

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه انگل شناسی1

223124

4

10

فیزیولوژی نظری

اختصاصی

-

3

3

ایمنولوژی

223325

5

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

2

-

2

آزمایشگاه ایمنولوژی

223226

6

10

بیوشیمی پزشکی-فیزیولوژی نظری

اختصاصی

-

2

2

فارماکولوژی

223135

7

10

میکروب شناسی عمومی

اختصاصی

-

3

3

باکتری شناسی پزشکی

223353

8

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه باکتری شناسی

223154

9

   

4

14

18

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد

نیمسال پنجم-کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

میکروب شناسی عمومی

اختصاصی

-

2

2

ویروس شناسی

223227

1

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه ویروس شناسی

223128

2

10

انگل شناسی1

اختصاصی

-

2

2

انگل شناسی2(تک یاخته)

223229

3

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه انگل شناسی2

223130

4

10

بیوشیمی پزشکی1

اختصاصی

-

2

2

بیوشیمی پزشکی2

223233

5

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

223134

6

10

زبان عمومی

اختصاصی

-

2

2

ترمینولوژی

223238

7

10

فیزیولوژی نظری

اختصاصی

-

3

3

خون شناسی1

223340

8

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

2

-

2

آزمایشگاه خون شناسی1

223241

9

10

-

عمومی

-

2

2

آُیین زندگی

261220

10

10

 

5

13

18

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد


ü نیمسال ششم- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

بیوشیمی پزشکی2

اختصاصی

-

1

1

هورمون

223145

1

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

ازمایشگاه هورمون

223146

2

10

میکروب شناسی عمومی

اختصاصی

-

3

3

قارچ شناسی

223247

3

10

همزمان با تئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه قارچ شناسی

223148

4

10

خون شناسی1

اختصاصی

-

2

2

خون شناسی2

223249

5

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه خون شناسی2

223150

6

10

بافت شناسی-فیزیک حیاتی

اختصاصی

-

1

1

اصول فنی ونگهداری

223142

7

10

ایمنی شناسی و ویروس شناسی

اختصاصی

-

1

1

اصول ایمنی وحفاظت

223139

8

10

-

عمومی

-

2

2

تنظیم خانواده

221210

9

10

-

عمومی

-

2

2

تاریخ تحلیلی اسلام

261207

10

   

3

12

15

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد

ü نیمسال هفتم- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

10

ایمنی شناسی پزشکی

اختصاصی

-

1

1

سم شناسی

223136

1

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه سم شناسی

223137

2

10

ایمنی شناسی

اختصاصی

-

2

2

ایمنوهماتولوژی

223243

3

10

همزمان باتئوری

اختصاصی

1

-

1

آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی

223144

4

10

بیوشیمی پزشکی2-خون شناسی2

اختصاصی

-

1

1

کنترل کیفی

223152

5

10

بیوشیمی پزشکی1-خون شناسی2

اختصاصی

-

2

2

آشنایی با بیماری های داخلی

223255

6

10

خون2-بیوشیمی پزشکی2

اختصاصی

-

1

1

سمینار

223157

7

10

اصول ایمنی و حفاظت

اختصاصی

-

1

1

اصول مدیریت وقوانین

223151

8

10

-

عمومی

-

2

2

انقلاب اسلامی

260240

9

10

   

4

-

4

کارآموزی درعرصه 1

221658

10

   

6

10

16

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد

ü نیمسال هشتم- کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سقف نمره

درس پیش نیاز

نوع درس

تعداد واحد درسی

نام درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

جمع واحد

12

43 و 49

12

-

12

کارآموزی درعرصه2

221658

1

   

12

-

15

جمع واحدهای که در طول نیمسال ارائه می گردد

دروس عمومی: 22 واحد

دروس پایه و اصلی: 31 واحد

دروس اختصاصی: 61 واحد

کاراموزی در عرصه: 16 واحد

جمع واحد ها: 130 واحد

تاریخ :
1399/07/05
تعداد بازدید:
154
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal