۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
بهداشت عمومی

برنامه زمان بندی دروس دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی بر اساس مصوبه 9/3/89 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جهرم

ترم اول : کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

237203

ادبیات فارسی

3

3

-

عمومی

-

10

2

221207

زبان پیش دانشگاهی

3

3

-

عمومی

-

10

3

649201

تربیت بدنی 1

1

-

1

عمومی

-

10

4

342217

روان شناسی و بهداشت روان

2

2

-

تخصصی

-

10

5

341202

بیوشیمی

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

6

341203

تشریح و فیزیولوژی

2

5/1

5/0

پایه و اصلی

-

10

7

341214

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

8

341204

اصول و مبانی جامعه شناسی

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

9

341205

آمار حیاتی 1

2

1

1

پایه و اصلی

-

10

10

342130

بهداشت محیط 1 (آب)

1

1

-

تخصصی

-

10

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

20

5/17

5/2

-

 

ترم دوم : کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

260206

انسان در اسلام

2

2

-

عمومی

-

10

2

221205

زبان انگلیسی عمومی

4

4

-

عمومی

زبان پیش دانشگاهی

10

3

341201

بیوفیزیک

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

4

341208

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

5

3411315

میکروب شناسی 1(قارچ شناسی و انگل شناسی)

3

2

1

پایه و اصلی

-

10

6

342220

بهداشت دانش آموزان و مدارس

2

5/1

5/.

تخصصی

-

10

7

341210

کلیات بهداشت و پزشکی

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

8

341206

آمار حیاتی 2

2

1

1

پایه و اصلی

آمار حیاتی 1

10

9

342132

بهداشت محیط 2

1

1

-

تخصصی

-

10

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

20

5/17

5/2

-

 

ترم سوم: کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

261220

آیین زندگی

2

2

-

عمومی

-

10

2

260204

انقلاب اسلامی ایران

2

2

-

عمومی

-

10

3

342218

بهداشت دهان و دندان

2

1

1

تخصصی

-

10

4

341207

اصول وکلیات اپیدمیولوژی

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

5

341211

اصول تغذیه

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

6

342223

بهداشت سالمندان

2

2

-

تخصصی

-

10

7

649202

تربیت بدنی (2)

1

-

1

عمومی

تربیت بدنی 1

10

8

342236

بهداشت روانی و اعتیاد

2

2

-

تخصصی

روان شناسی و بهداشت روان

10

9

341316

میکروب شناسی2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی)

3

2

1

پایه و اصلی

-

10

10

342133

بهداشت محیط 3( مواد غذایی،مسکن،هوا وپرتوها)

1

1

-

تخصصی

-

10

11

341112

فارماکولوژی

1

1

-

پایه و اصلی

-

10

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

20

17

3

-


ترم چهارم : کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

 

اندیشه اسلامی

2

2

-

عمومی

-

10

2

262205

تفسیر موضوعی قرآن

2

2

-

عمومی

-

10

3

342244

روش تحقیق درعلوم بهداشتی

3

2

1

تخصصی

آمار حیاتی 2 ، اصول وکلیات اپیدمیولوژی

10

4

341209

توانبخشی و رفاه اجتماعی

2

2

-

پایه و اصلی

-

10

5

342245

زبان تخصصی

2

2

-

تخصصی

زبان عمومی

10

6

342246

بهداشت مواد غذای

2

2

-

تخصصی

-

10

7

342222

نظام های سلامتی در ایران وجهان

2

2

-

تخصصی

-

10

8

342226

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

2

2

-

تخصصی

-

10

9

342227

حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین سموم آفت کش وکاربردآنها

2

1

1

تخصصی

-

10

10

341113

مصون سازی فعال و انفعالی

1

1

-

پایه و اصلی

-

10

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

20

18

2

-


ترم پنجم : کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ترم ششم:کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

261207

تاریخ اسلام

2

2

-

عمومی

-

10

2

342238

بهداشت مادران و کودکان

2

2

-

تخصصی

-

10

3

342221

کاربرد کامپیوتر درتجزیه وتحلیلهای داده های بهداشتی

2

2

-

تخصصی

-

10

4

342235

اصول مدیریت درخدمات بهداشتی

2

2

-

تخصصی

-

10

5

342241

آموزش بهداشت وارتباطات

2

2

 

تخصصی

-

10

6

342234

بهداشت حرفه ای

2

2

-

تخصصی

-

10

7

179121

جمعیت و تنظیم خانواده

2

2

-

عمومی

-

10

8

342243

پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماریهای شایع)

2

2

-

تخصصی

-

10

9

342247

اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه درشرایط اضطراری

2

1

1

تخصصی

-

10

10

342228

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

2

2

-

تخصصی

-

10

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

20

19

1

-


 
 ترم ششم:کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

261209

فرهنگ و تمدن اسلام

2

2

-

عمومی

-

10

2

342237

تغذیه کاربردی

2

5/1

5/.

تخصصی

-

10

3

342240

اصول برنامه ریزی بهداشتی

2

2

-

تخصصی

اصول مدیریت درخدمات بهداشتی

10

4

342225

تکنولوژی آموزشی

2

1

1

تخصصی

-

10

5

342239

بهداشت باروری

2

2

-

تخصصی

تشریح و فیزیولوژی

10

6

342229

بیماریهای شایع کودکان وطرق پیشگیری ازآن

2

2

-

تخصصی

-

10

7

342230

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر واپیدمیولوژی آنها

2

2

-

تخصصی

-

10

8

342219

اقتصاد بهداشت

2

2

-

تخصصی

-

10

9

342242

بیماریهای ارثی ومشاوره ژنتیکی

2

2

-

تخصصی

-

10

10

342224

مدیریت و نظارت درمراکزبهداشتی درمانی

2

2

-

تخصصی

-

10

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

20

5/18

5/1

-


ترم هفتم : کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

3421648

کارآموزی در عرصه (1)

8

-

8

تخصصی

کلیه دروس

12

ترم هشتم : کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسی

نوع درس

درس پیش نیاز

سقف نمره

جمع واحد

نظری

عملی

1

3421649

کارآموزی در عرصه (2)

8

-

8

تخصصی

کلیه دروس

12

ملاحظات:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 136 واحد به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی: 22 واحد

دروس پایه و اصلی: 32 واحد

دروس اختصاصی اجباری: 60 واحد

کاراموزی در عرصه: 16 واحد

جمع کل: 130 واحد

تاریخ :
1399/11/06
تعداد بازدید:
144
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal