۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
آيين نامه و شرح وظايف

فعاليتها :الف ) پيش از وقوع حادثه

ب ) هنگام وقوع حادثه

ج ) پس از وقوع حادثه

الف) : - تهيه بانك اطلاعاتي كامل متوليان حوادث غيرمترقبه

-اجراي مانورهاي آمادگي در حوادث

-برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت بحران

-مستند سازي فعاليتها در قالب صورتجلسه و گزارشات

-تشكيل جلسات ستاد حوادث دانشگاه به صورت ماهانه

ب) : - تشكيل جلسات اضطراري ستاد حوادث دانشگاه

- مديريت بحران بر اساس پروتكل ها و شرح وظايف موجود

- اعزام ، فراخوان و آماده باش نيروها

- اطلاع رساني به متوليان ستاد حوادث درون و برون سازماني

- بكارگيري تجهيزات و نيروها متناسب با حادثه

- ارتباط فعال با ستاد هدايت عمليات بحران تهران و كرمانشاه بعنوان قطب

- ثبت دقيق گزارش اقدامات انجام شده

ج ) بازنگري و تدوين تجربيات

ستاد هدايت عمليات بحران شبكه ها:

-تهيه بانك اطلاعاتي كامل متوليان ستاد حوادث شبكه و ارسال به ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

-تهيه شرح وظايف پرسنل در حوادث و ارسال به ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

-تعيين رده هاي فرماندهي و جانشين آنها در حوادث و ارسال به ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

-اطلاع رساني سريع و مناسب به ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه علوم پزشكي

-برگزاري مانورهاي آمادگي مقابله با حوادث و ارسال گزارشات مربوطه به ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

-تهيه پروتكل هاي هدايت عمليات بحران بسته به نوع حادثه

-نصب پوستر حوادث ويژه در كليه مراكز بهداشتي–درماني

-آمادگي واحد هاي مختلف شبكه جهت مقابله با حوادث از جمله نقليه ، انبار و...

-تشكيل جلسات و تعامل موثر با ارگانهاي برون سازماني ( هلال احمر ، سپاه ، نيروي انتظامي ، بسيج ، آتش نشاني و... )

-تشكيل جلسات ستاد حوادث غيرمترقبه شبكه و ارسال صورتجلسات به ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

-تدوين سيستم فرماندهي حادثه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي–درماني

ستاد هدايت عمليات بحران

ستاد هدايت عمليات بحران محلي براي گردهمايي و نگهداري منابعي است كه براي پاسخ به فوريتها و بحرانها لازم و ضروري است. مكاني است كه مسئولين در زمان وقوع بحران براي هدايت و هماهنگي مديريت عمليات و توزيع منابع در آن حضورمي يابند. همچنين مركزي براي مديريت و پاسخ دهي به فعاليت ها است. ستاد هدايت عمليات بحران برخلافتصور هرگز به فرومندهي سانحه و انجام عمليات مشغول نخواهد بود بلكه موارد مورد نيازبراي بحران را برنامه ريزي و از آن پشتيباني مي كند و ازستاد فرماندهي بحران كه مرتبط با آن است حمايت مي كند.ستاد هدايت عمليات بحران قلب و مغز مديريت بحران و يكي از اركان مهم آن است و در واقع مسئول تصميمات استراتژيك بحران مي باشد و تصميمات عملياتي را بر عهده سطوح پائين تر مي گذارد.

اجزاء ستاد هدايت عمليات بحران

1-اولين جزء كاركنان هستند:

بايد بطور مناسب ورزيده و توانايي فكر كردن خلاق و ايجاد سناريوي گوناگون را داشته باشند.

2-دومين جزء مهم ارتباطات است.

سيستم ارتباطات بايد طوري باشد تا اطلاعات لازم و همچنين دستورات استراتژيك، بدون هيچ مشكلي به ستاد هدايت عمليات بحرانوارد يا خارج گردد. بعبارتي مسير اطلاعات بايد يك مسير پيوسته باشد.

اهداف پروژه ايجاد ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

هدف كلي: ساماندهي و همانگي درون بخشي و بين بخشي جهت مقابله با بلايا و نيز مشاهده روزانه عملكرد واحدهاي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي مي باشد

اهداف اختصاصي:

1- كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث

2- ارتقاء كيفي سيتم نظارتي برعملكرد اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني

3- افزايش ميزان مشاركت و تعامل بين بخشي بخصوص در زمان بروز حوادث و بلايا

4- ايجاد هماهنگي جهت اعزام تيمهاي اضطراري در زمان ضرورت

5- ايجاد بانك جامع اطلاعات آماري از حوادث و سوانح

6- تهيه و تدوين سناريوي مانورهاي مختلف

7- اجراي مانور

8- برقراري سيتم هشدار سريع

9- ايجاد سيتم ارتباطي مناسب بين رده هاي فرماندهي ، تيمهاي عملياتي و ساير واحدها

10- استفاده كاربردي و مناسب از اطلاعات موجود در ستاد

11- فراهم نمودن بستري مناسب براي ايجاد ستادهاي عمليات بحران(درشبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي استان همدان)

برنامه هايستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه

برنامه هاي ستاد هدايت عمليات بحران در سه بخش آموزشي و عملياتي و مديريتي تدوين ميشود و در طول سال اجرا مي گردد.

الف) در بخش آموزش:

تدوين برنامه هاي آموزشي

برگزاري كارگاههاي مختلف در زمينه مديريت بحران در سه سطح مديران ارشد- بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني، پزشكان عمومي و متخصصين و اعضاء هيئت علمي

آموزش و ساماندهي تيم هاي عملياتي مختلف- ترياژ

ب) در بخش عمليات :

تدوين برنامه هاي عملياتي

برگزاري مانور در سطوح مختلف (دور مميزي- مقياس كوچك- مقياس بزرگ)

برگزاري مانور در كليه بيمارستانها مركز استان

برگزاري مانور در كليه شهرستانهاي استان

برگزاري مانور بزرگ دانشگاه

اجراي اقدامات عملياتي وزارتخانه و مصوبات كارگروه آمادگي استان

ج) در بخش مديريت :

تدوين برنامه هاي مديريتي

تشكيل جلسات كارگروه

تشكيل جلسات كميته هاي تخصصي كارگروه

تشكيل جلسات برون سازماني و برون بخشي

تشكيل جلسات بيمارستاني

تشكيل جلسات شهرستاني

تدوين و ابلاغ مصوبات به واحدهاي مربوطه

تهيه شرح وظايف و مسئوليت ها و ابلاغ به واحدهاي مربوطه

سيستم هشدار سريع (EarlyWarning)

مهمترين نكته در زمان وقوع حوادث غير مترقبه اطلاع رساني به موقع حادثه است تا مسئولين مربوطه بتوانند در كوتاهترين زمان در صحنه حضور يافته وهماهنگي هاي لازم را به عمل آورند. در اين راستا ستاد هدايت عمليات بحران دانشگاه ضمن تعريف حوادث ويژه ، تهيه پوستر مناسب ، فرم هاي مورد نياز و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني استان و اعلام شماره تلفن هاي مختلف ، مراكز موظف گرديدند درصورت هر گونه حادثه اي مراتب را فوراً به ستاد هدايت عمليات بحران اعلام نمايند و ازطريق آن با توجه به شدت حادثه و نياز منطقه نسبت به اطلاع رساني به مسئولين مختلف دانشگاه و سازمانهاي همكار و پشتيبان اقدام خواهد شد.

شرح وظايف مركز هدايت عمليات بحران:

1-ساماندهي وهماهنگي درون بخشي و بين بخشي درزمان وقوع بحران.

2- مهمترين مرجع تصميم گيري و هدايت و رهبري درشرايط بحران،

3- هماهنگ ‏كننده در سيستم اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستان

2-ايجاد بانك اطلاعاتي آماري از حوادث ويژه بصورت روزانه، ماهيانه و مقايسه با گزارشات آماري مراكز پليس- پزشكي قانوني و...

3-پيگيري و دريافت گزارشات حوادث ويژه و غيرمترقبه از مراجع ذيربط

حوادث ويژه قابل گزارش: حوادث ترافيكي با بيش از 5 مصدوم و يا 3 فوتي، مسموميتهاي غذايي به صورت گروهي، مشاهده علائم بيماري مشابه در بيش از يك نفر، مشاهده علائمي از بيماري آنفلوانزاي پرندگان و يا هر گونه همه گيري، مسموميت با گازها به صورت دسته جمعي و گروهي، بمب گذاري و هر نوع انفجار مواد آتش زا و خطرناك، وقوع زلزله و رانش زمين با هر شدت، سقوط بهمن ,طوفان، وقوع سيليا طغيان رودخانه، سقوط هواپيما يا بالگرد، هرگونه نشست و تحصن، حوادث تروريستي

4-اطلاع ‏رساني و اعلام ايجاد آمادگي به مراكز اورژانس و ساير مراكز امدادي، بهداشتي و درماني درزمان وقوع حوادث و بلايا به منظور مرتفع نمودن نيازهاي بهداشتي و درماني مصدومين وبيماران

5-تبديل شدن ستاد مذكور به ستاد بحران دانشگاه به هنگام مواجهه با حوادث سنگين و بلايا و هدايت عمليات بحران

6-نظارت و ارزيابي برعملكرد مراكز اورژانس

7-انجام فعاليت به صورت شبانه روزي درراستاي هماهنگي، دريافت و ثبت اطلاعات

تاریخ :
1393/09/15
تعداد بازدید:
3850
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal