۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
معرفي كارشناس

 

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: محمد رحمانيان

سمت: نظارت و ارزيابي و مدير روابط عمومي

داخلي: -

پست الكترونيك: Mohammadrahmanian115@gmail.com

 

سوابق

 

مدرك :كارشناس پرستاري

سال اخذ مدرك : 1386

سابقه خدمت:

5 سال بعنوان تكنسين فوريتهاي پزشكي جاده اي و شهري

4 سال مسئول كنترل كيفي و نظارت و ارزيابي (همچنين تكنسين فوريتها)

تدوين و را اندازي سيستم كنترل كيف و نظارت در حوزه اورژانس پيش بيمارستاني

1 سال مسئول روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي(تكنسين فوريتهاي پزشكي زميني و3 ماه هوايي)

 

شرح وظايف

 

1-تكميل چك ليست پايش و نظارت مركزي و محيطي بر عملكرد كليه كاركنان 

2-تدوين برنامه زمان بندي بازديد از پايگاه هاي تحت پوشش

3- بررسي شكايات و انعكاس تشكرات مردمي

4- پيگيري شكايت و انتقادات در حيطه تحت پوشش اورژانس

5-تنظيم و اعمال نظارت مستمر توسط  كميته نظارت " كه شامل ريس ، مديريت اورژانس، مسئول كنترل كيفيت و مسئول آموزش و مسئول ارتباطات  و نقليه مي باشد"

6-ايجاد تعامل با واحد آموزش در جهت ريشه يابي و نياز سنجي اموزشي جهت ارتقاء كيفيت خدمات و آموزش كاركنان و واحدها   براي كاهش خطا ها و شكايت

7-تدوين برنامه تشويق و تنبيه  كليه كاركنان تحت پوشش

8-كنترل آمبولانس هاي پشتيبان به صورت ماهانه از لحاظ تجهيزات و بنزين

9-ثبت عملكرد پرسنل در پرونده كنترل كيفيت

10-نظارت بر مراكز آمبولانس هاي خصوصي

11-نظارت كيفي و كمي بر خريد تجهيزات پزشكي

12-اجراي طرح تكريم ارباب رجوع  

 


 

 

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: امين نيك نهاد

سمت: كارشناس كنترل كيفي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي جهرم

داخلي: -

پست الكترونيك: aminniknahad@ymail.com

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي: كارشناس فوريت هاي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 1392

مدرس گروه فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم از سال 1389

مسئول پايگاه هاي خليج فارس و دو شهري اورژانس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي جهرم 8 سال

•تكنسين عملياتي مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي جهرم

 

شرح وظايف

 

1-تكميل چك ليست پايش و نظارت مركزي و محيطي بر عملكرد كليه كاركنان 

2- تدوين برنامه زمان بندي بازديد از پايگاه هاي تحت پوشش

3- بررسي شكايات و انعكاس تشكرات مردمي

4- پيگيري شكايت و انتقادات در حيطه تحت پوشش اورژانس

5- تنظيم و اعمال نظارت مستمر توسط  كميته نظارت " كه شامل ريس ، مديريت اورژانس، مسئول كنترل كيفيت و مسئول آموزش و مسئول ارتباطات  و نقليه مي باشد"

6-ايجاد تعامل با واحد آموزش در جهت ريشه يابي و نياز سنجي اموزشي جهت ارتقاء كيفيت خدمات و آموزش كاركنان و واحدها   براي كاهش خطا ها و شكايت

7-تدوين برنامه تشويق و تنبيه  كليه كاركنان تحت پوشش

8-كنترل آمبولانس هاي پشتيبان به صورت ماهانه از لحاظ تجهيزات و بنزين

9-ثبت عملكرد پرسنل در پرونده كنترل كيفيت

10-نظارت بر مراكز آمبولانس هاي خصوصي

11-نظارت كيفي و كمي بر خريد تجهيزات پزشكي

12-اجراي طرح تكريم ارباب رجوع  

 

 
 

 

تاریخ :
1395/12/24
تعداد بازدید:
1329
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal