۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
شرح وظايف مهندسي سازمان

1.      Rounded Rectangle: شرح وظايف مهندسي مشاغلبررسي ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهاي تابعه دانشگاه.

2.      تهيه صورتجلسات اعمال مدرك تحصيلي ، اعمال امتياز ايثارگري، احتساب سنوات، انتصابات.

3.      بررسي واقدام درخصوص ارتقاء كاركنان در رتبه هاي شغلي آنان.

4.      بررسي شرايط احراز واعمال مدرك تحصيلي پرسنل قرارداد كار معين.

5.      همكاري در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري.

6.      پاسخگويي وانجام راهنمايي هاي لازم به مراجعين جهت نيل به حقوق استحقاقي وقانوني كارمندان دانشگاه.

7.      ارائه پيشنهاد درخصوص اختصاص رشته هاي تحصيلي جديد به رشته هاي شغلي طرحهاي طبقه بندي مشاغل با توجه به ارتباط محتوايي آن.

8.      همكاري وهمفكري با كارشناسان معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ومركز توسعه مديريت تحول اداري وزارت متبوع جهت تنظيم بخشنامه ها، آئين نامه ها ودستورالعمل هاي اداري مربوطه.

9.      انجام مكاتبات با معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ومركز توسعه مديريت تحول اداري وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستي.

10. همكاري با واحد استخدام در امر تهيه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جديد به لحاظ تعيين شرايط احراز رشته هاي شغلي .

11. شركت در همايش، سمينارهاي مربوطه وارائه گزارش به مسئولين ذيربط.

12. همكاري وانجام فعاليتهاي لازم در مورد طبقه بندي مشاغل وتهيه پيشنهادات لازم جهت ارجاع وتصويب در مراجع ذيربط.

13. انجام مكاتبات لازم با واحدهاي تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم.

14. شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتهاي و آموزشي در جهت ارتقا معلومات وتوانمند يهاي شغلي وبكارگيري آن در انجام وظايف محوله

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
927
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal