۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
دوره 96ساعته اساتيد جديدالورود علوم پايه

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

معاونت آموزشي

 مركز مطالعات و توسعه دانشگاه (EDC)

 

همكاران گرامي:

درراستاي ضرورت مشاركت اساتيد جديدالورود در دوره 96 ساعته توانمند سازي، لذا اين دوره  توسط مركز مطالعات و توسعه با همكاري و تعامل اساتيد به عنوان مدرسين كارگاه به شرح زير  در حال برگزاري مي باشد:

اولين دوره كارگاهي 96 ساعته مهارت آموزي

 ويژه اساتيد جديد الورود/ متقاضي ارتقائ مرتبه

 

مجري برگزاري دوره:

 

مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي جهرم

با همكاري اساتيد دانشگاه

 

بازه زماني :

 

دو مرحله: ارديبهشت ماه 98(30/2/98) الي تير ماه 98(30/4/98)

مهر ماه الي آذر ماه 98

 

مخاطبين :

اساتيد علوم پايه

 

مكان برگزاري:

 دفتر مديريت EDC / سالن آمفي تئاتر دانشگاه

 

سال 1398

 

رديف

 

موضوع

 

تاريخ

 

مدت زمان

 

مدرسين

 

 

 

1

 

- جايگاه يك استاد دانشگاه با تاكيد برتعدد نقش ها / نقش هاي يك مدرس دانشگاهي

 

-        10 گام مهم در طراحي درس: چطور برنامه يك جلسه كلاس يا يك واحد درسي را تنظيم نمائيم

 

 

 

30/2/98

 

 

 

12-9

خانم نجفي پور

 

مشاركت كنندگان

 

 

خانم نجفي پور

خانم دكتر مصلي نژاد

 

2

 

-        معرفي كتابخانه ديجيتال

 

11/3/98

 

12-9

 

آقاي دكتر شكوهي

 

خانم آزموده

 

3

 

-        آشنايي با نرم افزار EndNote      

 

 

12/3/98

 

12-9

 

آقاي دكتر عابدي

 

 

4

-        چگونه با يك دانشجوي نسل هزاره سوم تعامل نمائيم؟ (تاكيد بر عوامل انگيزشي)

 

-        آيا با تغيير روش، تدريس امكان پذير است؟

 

19/3/98

 

12-9

 

خانم دكتر مصلي نژاد

 

 

خانم نجفي پور

خانم دكتر مصلي نژاد

 

5

 

-        كلاس درس وارونه (رويكردي نوين وابسته به تكنولوژِي)

 

20/3/98

 

12-9

 

خانم نجفي پور

 

 

6

 

-        آشنايي با آئين نامه ارتقاء : چگونگي كسب امتياز از فعاليت هاي آموزشي و اجرايي

 

21/3/98

 

12-9

 

آقاي دكتر مفضل  

 

 

 

7

 

-        آشنايي با محصولات توليد محتواي مجازي و يادگيري تركيبي(ارائه محصولات آموزشي دانشگاههاي كشور

-        آشنايي با سامانه نويد

 

 

26/3/98

 

 

12-9

 

 

خانم دكتر مصلي نژاد

 

8

 

-        اصول 10 گانه توليد رسانه Multimedia

 

27/3/98

 

 

12-9

 

خانم دكتر مصلي نژاد

 

 

9

-        چگونه كلاس را به روش PBL (يادگيري مبتني بر حل مساله)اجرا نمايم؟

 

 

 

28/3/98

 

12-9

 

خانم نجفي پور

 

 

10

 

-        آشنايي با آئين نامه ارتقاء : چگونگي كسب امتياز از فعاليت هاي  پژوهشي

 

2/4/98

 

12-9

 

آقاي دكتر عابدي

 

 

11

 

ترينينگ روش PBL شامل :

 

-        سناريو نويسي جهت كلاس PBL

-        ويژگي هاي يك سناريو

 

 

 

3/4/98

 

 

 

12-9

 

 

خانم نجفي پور

 

 

12

 

-         نقش استاد در كلاس درس به روش PBL

-        چالش ها و راهكارها و شيوه هاي برگزاري PBL در كلاسهاي بزرگ

 

4/4/98

 

12-9

 

خانم نجفي پور

 

 

13

 

-         چگونه كلاسهاي بزرگ را به روش تيمي اداره كنيم ؟ (TBL)

 

 

9/4/98

 

 

 

 

12-9

 

 

خانم نجفي پور

14

-        چگونه از توانمندي دانشجويان اطمينان حاصل كنيم ؟ (هرم ميلر-تناسب ارزشيابي و سنجش توانمندي) / سطوح مختلف يادگيري

-        ارزيابي توانمندي دانشجو در محيط شبيه سازي شده( ويژگي يك آسكي روا و پايا)

-        تحليل فيلم يك جلسه آزمون آسكي

 

11/4/98

13-9

خانم نجفي پور

 

 

 

 

 

 

 

15

-        چگونه سوالات استاندارد كتبي را طراحي نمائيم؟( تستي-تشريحي)

-        چگونه دانشجويان باليني را ارزيابي نمائيم؟

LogBooK و Portfolio

-         

12/4/98

12-9

خانم دكتر مصلي نژاد

16

-        ارزيابي توانمندي دانشجو در محيط باليني (/ Dops Mini-Cex)

 

-        مفهوم بازخورد چيست؟

-        ضرورت ارائه بازخورد به  دانشجويان

-         

16/4/98

13-9

 

 خانم نجفي پور

 

 

17

 

-        ويژگي يك محتواي الكترونيكي جهت آموزش هاي مجازي

 

-        آشنايي با نرم افزار هاي توليد محتواي سريع :

 

17/4/98

 

12-9

 

خانم دكتر مصلي نژاد

18

-        آشنايي با آئين نامه هاي اداره خدمات آموزشي

 

-        آشنايي با آئين نامه استاد مشاور

 

23/4/98

12-9

اداره خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي

 

خانم دكتر آتش پور

اقاي دكتر روستا زاده

آقاي دكتر شريفي

آقاي عبدي

19

-        معرفي جشنواره شهيد مطهري و همايش آموزش پزشكي / جشنواره تعالي آموزش پزشكي

 

-        طرحهاي پژوهش در آموزش شامل چه طرحهايي است؟

 

-        چگونه يك طرح نوآورانه در آموزش بنويسيم ؟

-         

 

24/4/98

12-9

خانم نجفي پور

 

 

 

خانم نجفي پور

 

 

خانم نجفي پور

خانم دكتر مصلي نژاد

20

-        برگزاري سمينار دانش پژوهي  بصورت مجازي توسط مركز مطالعات و توسعه وزارت

-         

25/4/98

13-30/8

اساتيد مركز مطالعات و توسعه وزارت

 

مكان: سالن آمفي تائتر دانشگاه

 

21

-        آشنايي با ارزيابي برنامه دوره پزشكي عمومي: با تاكيد بر استاندارد هاي اعتباربخشي  (سومين كارگاه اعتبار بخشي)

30/4/98

12-9

خانم دكتر مصلي نژاد

خانم نجفي پور

22

مديريت كلاس درس با تاكيد بر مدلهاي مختلف مديريتي كلاس درس

-         

 15/7/98

12-9

خانم نجفي پور

خانم دكتر مصلي نژاد

23

-        حرفه اي گري

 

22/7/98

12-9

قاي دكتر رئوفي

 آقاي دكتر اسلامي اكبر

          خانم نجفي پور

 

 

 

24

 

-        از مركز مهارت هاي باليني در آموزش دانشجويان چگونه استفاده نماييم؟

-        بازديد و معرفي مركز مهارت ها

 

 

 

 

 

29/7/98

 

 

 

 

12-9

 

 

 

خانم نجفي پور

 

خانم كرم زاده

 

 

 

25

 

-        چگونه يك ژورنال كلاب و ژورنال واچ برگزار نماييم؟

 

 

 

6/8/97

 

 

12-9

 

 

خانم نجفي پور

آقاي دكتر دهقاني

دكتر عبدلي

 

 

 

26

 

-        آشنايي با سايت ها و مجلات آموزش پزشكي

 

-        نكات فني گرفتن مقالات از سايت هاي مختلف

 

 

 

 

13/8/98

 

 

 

 

 

12-9

 

 

     خانم نجفي پور

 دكتر عبدلي

 

خانم آزموده

 

 

27

 

 

 

 

-        اجراي يك جلسه كلاسي به روشهاي نوين تدريس توسط شركت كنندگان  متقاضي (Flipped-PBL-TBL)

-        تحليل روش هاي اجرا شده توسط مشاهده كنندگان

 

 

 

 

20/8/98

 

 

 

12-9

 

 

 

 

مشاركت كنندگان  

 

 

 

 

28

 

-        آشنايي با فرايند ارزشيابي اساتيد ، اهميت ارزشيابي-كيفيت تدريس از ديدگاه ذينفعان مرتبط

 

                            

 

 

27/8/98

 

 

12-9

 

 

 

خانم نجفي پور

 

29

 

-        آشنايي با مديريت منابع و رفرنس نويسي به روش Mendeley

 

 

4/9/98

 

 

12-9

 

 

آقاي حامدي

 

 

30

 

 

-        انواع روش تحقيق كيفي

 

 

11/9/98

 

 

12-9

 

 

آقاي دكتر فاصله

آقاي دكتر اسلامي اكبر

 

 

31

 

-        آشنايي با نرم افزار مكس كيودا

 

 

18/9/98

 

 

12-9

 

 

آقاي دكتر اسلامي اكبر

 

 

32

-        آشنايي با نرم افزار SPSS

27/9/98

9-12

خانم دكتر زاهدي

 

33

 ارايه پروژه

 

 

 

مشاركت كنندگان

 

 

تكليف پايان دوره:

( همراه با ارائه مشاوره از طرف EDC)

 

طراحي يك طرح پژوهش در آموزش يا طرح نوآورانه توسط مشاركت كنندگان

 

 

مهلت ارسال :

 

 يكماه پس از پايان دوره

 

شرط لازم جهت دريافت گواهي پايان دوره:

 

انجام تكليف پايان دوره

 

 

 

 

 

اسامي مدرسين كارگاه هاي اين دوره :

خانم نجفي پور (مديرEDC- عضو هيئت علمي - دانشجوي دكتراي آموزش پزشكي) / خانم دكتر مصلي نژاد (مدير واحد مجازي-دكتراي آموزش مجازي) / آقاي دكتر عابدي (دكتراي فيزيولوژي) / خانم دكتر حق بين (رئيس دانشكده پزشكي-تخصص جراحي) / اقاي دكتر روستا زاده ( معاون آموزشي دانشگاه) / آقاي دكتر رئوفي (تخصص بيماريهاي عفوني) / آقاي دكتر صنيع (تخصص بيهوشي) / آقاي دكتر مفضل (دكتراي علوم آزمايشگاهي) / آقاي حامدي (دكتراي علوم آزمايشگاهي) /  اقاي دكتر عبدلي (دكتري ايمني شناسي) / اقاي دكترفاصله ( دكتراي پرستاري- رئيس دانشكده پرستاري) / اقاي دكتر اسلامي ( دكتراي پرستاري- معاون آموزشي دانشكده پرستاري) / اقاي دكتر دهقاني (دكتري آموزش پرستاري)/ خانم آزموده (كارشناس كتابداري) / خانم دكتر زاهدي (دكتري امار زيستي)/ اقاي دكتر شكوهي (دكتري ميكروب شناسي)/ اقاي عبدي (فوق ليسانس داخلي جراحي اموزش پرستاري)/ اقاي دكتر شريفي (دكتري آموزش بهداشت)/ خانم دكتر اتش پور (فارماكولوژيست)

 

تاریخ :
1398/04/05
تعداد بازدید:
228
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal