۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
آيين نامه شوراي تاليف و ترجمه 93
آيين نامه شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه علوم پزشكي جهرم       فصل اول : شوراي تاليف و ترجمه      ماده يك – امور تاليف و ترجمه دانشگاه علوم پزشكي جهرم بوسيله شورايي بنام شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه اداره خواهد  شد ، كه در اين آئين نامه  ، به رعايت اختصار  ، (شورا ) ناميده مي شود .       ماده دو – هدف از تشكيل شورا  ، داوري  ، تصويب آثار ، ايجاد تسهيلات و تشويق اعضاي هيئت علمي و كليه دانشوراني است كه به تاليف  ، گرد آوري و ترجمه كتب و آثار ارزنده در رشته هاي گوناگون ، بويژه علوم پزشكي مي پردازند .       ماده سه : آثاري ار سوي شورا بررسي و تاييد مي شود ، كه  در يكي از دو گروه زير باشد : 1-    كتب درسي و مرجع در رشته هاي علوم پزشكي اعم از تاليف يا گرد آوري و ترجمه . 2- كتب و نشرياتي كه براي افزايش اطلاعات و سطح دانش عمومي تاليف  ، گرد آوري و ترجمه و يا طراحي مي گردند. ماده چهار – شورا  از اعضاي زير تشكيل مي شود كه به ترتيب زير انتخاب و انتصاب مي گردند : - معاون پژوهشي بعنوان رئيس شورا - مدير پژوهشي بعنوان دبير شورا - چهار نفر عضو هيات علمي از دانشكده پزشكي به پيشنهاد معاونت پژوهشي باتوجه به تجارب و سوابق پژوهشي و حكم رياست ( دو نفر علوم باليني و دونفر علوم پايه ) - از دانشكده هاي پرستاري و پيرا پزشكي هر كدام يك نفر عضو هيات علمي - يك نفر صاحب نظر از ميان گروه هاي عمومي دانشگاه كه به انتخاب معاون پژوهشي دانشگاه برگزيده مي گردند. تبصره 1- مدت عضويت در شورا 2 سال خواهد بود و انتخاب و انتصاب دوباره اعضاء شورا به پيشنهاد معاون پژوهشي و حكم رئيس دانشگاه ، براي دوره هاي بعد بلا مانع خواهد بود . ماده پنج – مسئوليت اداره شورا بر عهده معاون پژوهشي دانشگاه و در غياب ايشان به عهده مدير پژوهشي دانشگاه مي باشد مدير پژوهشي دانشگاه  بعنوان دبير شورا انجام وظيفه مي نمايد. ماده شش – وظايف شورا به شرح زير است : 1-    بررسي آثاري كه به شورا ارجاع داده مي شود و تصميم گيري درباره چاپ آنها . 2-    تعيين امتياز پژوهشي آثار چاپي اعضاي هيات علمي در داخل يا خارج از دانشگاه . در حال حاضر امتياز پژوهشي آثار چاپي بعلت اينكه دانشگاه علوم پزشكي جهرم فاقد هيات مميزه مي باشد به دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارسال مي گردد. 3-    اتخاذ تمهيدات لازم جهت ارتقا سطح علمي انتشارات دانشگاه . 4-    تدوين آيين نامه و دستورالعمل هاي لازم ، كه براي پيشبرد اهداف شورا ضروري تشخيص داده شود و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي  دانشگاه . 5-    تعيين ميزان حق الزحمه هاي موضوع ماده بيست ويك اين آيين نامه در چارچوب مقررات . 6-    ارائه نتايج ارزشيابي پژوهشي دانشگاه در خصوص امتياز بدست آمده از كتب ماده هفت – شورا مي تواند در صورت لزوم ، از افراد صاحب نظر و صاحب اثر ، به منظور اظهار نظر  ، براي شركت در نشست هاي شورا دعوت نمايد و تصميم گيري نهايي با شورا  خواهد بود. ماده هشت – كليه كتب و نشرياتي  كه با تصويب شورا چاپ مي شود بايستي با نام  و آرم دانشگاه علوم پزشكي جهرم منتشر شود. فصل دوم – مقررات اجرايي شورا : ماده نه – جلسات شورا پس از هماهنگي دبير و مسئول شورا به دعوت آنها و يا به پيشنهاد د و تن از اعضاي شورا و تصويب مسوول شورا تشكيل مي شود و با حضور اكثريت ( نصف +1) اعضا رسميت مي يابد. ماده ده – اعضاي شورا موظف هستند كه پيوسته در جلسات شورا حضور يابند و يا 24 ساعت پيش از تشكيل جلسه ، عدم حضور خود رابا بيان دليل به دبير شورا اعلام نمايند ؛ در غير اين -صورت  ، هر يك از اعضاء كه سه جلسه  پياپي يا پنج جلسه متناوب در يك سال تحصيلي حضور نداشته باشد،  از عضويت شورا مستعفي شناخته خواهد شد و جانشين او به شيوه مقرر در ماده چهار ، برگزيده يا منصوب خواهد گرديد. ماده يازده – تصميمات شورا با راي مخفي و اكثريت آرا ( نصف  به اضافه يك ) اعضاي حاضر در جلسه اخذ مي گردد. ماده دوازده – وظايف دبير شورا  ( موضوع ماده پنجم آيين نامه ) به شرح زير است : 1-    دعوت از اعضاء شورا به منظور تشكيل نشستها. 2-    تنظيم صورت جلسات مربوط  به مصوبات و تصميمات شورا و ارائه  نسخه اصلي به معاون پژوهشي دانشگاه 3-    نگهداري و حراست از آثاري  كه براي ارائه درشورا عرضه مي گردد. 4-    ارائه آثار در شورا در اولين فرصت ممكن . 5-    انعكاس تصميمات و مصوبات شورا به  دانشكده ها ، واحدها ، اشخاص ذينفع ، نگارندگان ، مترجمان و اداره انتشارات ، برحسب مورد و ضرورت ، پس از دستور معاون پژوهشي دانشگاه . 6-    اجراي ماده ده اين آيين نامه  ( حضور و غياب اعضا ء ) 7-    فراهم كردن گزارش سالانه مربوط به فعاليت شورا و اعضا شورا در پايان هر سال و نيز تنظيم برنامه فعاليت هاي سال بعد با همكاري شورا و ارائه  آن به معاونت پژوهشي دانشگاه . 8-    حضور در شورا  هر جلسه معادل 4 ساعت اجرائي محاسبه شود و در پايان يكسال تحصيلي به فرد بازخورد داده شود .   فصل سوم – شرايط پذيرش و نشر آثار : ماده سيزده – تعريف اصطلاحات : 1-اثر : منظور از اثر ، هرگونه تاليف  ، ترجمه و يا گرد آوري مي باشد. 2- صاحب اثر : منظور شخص يا اشخاص حقيقي است ، كه اثررابه يكي از گونه هاي يادشده در بند (1) ارائه كند ، خواه دانشگاهي باشد و يا غير دانشگاهي . تبصره : در صورتي كه امكانات شورا براي چاپ و انتشارات كتب و نشريات ، محدود باشد، حق تقدم با آثاري است كه از سوي اعضا ء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم به شورا عرضه و مورد تصويب قرار گيرد . ماده چهارده – كساني كه مايل باشند اثر خود را با آرم دانشگاه علوم پزشكي جهرم چاپ و منتشر كنند. بايد دو نسخه ي  تايپي از آن را با ذكر منابع و مراجع و فهرست هاي لازم ، فراهم و طي نامه اي براي شورا ارسال دارند و در صورتيكه اثر، ترجمه باشد، فرستادن يك نسخه اصل كتاب و اجازه كتبي مولف يا ناشر براي شورا ضروري است . ماده پانزده – آثار ارائه شده در شورا ، بررسي شده و چنانچه  براي چاپ  تاييد گردد. بصورت محرمانه  بوسيله  دبير شورا  براي ارزيابي به دو نفر از اشخاص صلاحيت دار و صاحب نظر  كه شورا تعيين مي نمايد ، ارسال مي گردد.   تبصره – شورا اختيار دارد بر اساس اهداف و سياست هاي كلي و حفظ كيفيت علمي انتشارات پس از بررسي ، آثار ارائه شده را غير قابل انتشار اعلام نمايد. ماده شانزده  – داوران بايد حداكثر در مدت يك هفته از دريافت اثر ، پذيرش يا عدم پذيرش خود را درباره  ارزيابي  اثربه شورا اعلام  كنند و در صورت پذيرش ، پس از يكماه ، نظر نهايي خود را به شورا اعلام نمايند.    ماده هفده – شرايط پذيرش اثر پس از دريافت اظهار نظر داوران : 1-هر گاه دو داور نظر مثبت داده باشند ، اثر با تصويب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بود. 2-هر گاه يكي از داوران نظر مثبت و ديگري نظر منفي داده باشند ، شورا مي تواند به مصلحت و تشخيص خود، اثر را براي داوري به شخص صاحب نظر ديگري بفرستد ويا راسا ً درباره  آن  تصميم بگيرد . 3-هر گاه هر دو داور نظر مثبت داده باشند ، اما هر دو و يا يكي از آنها اصلاحات و تغييراتي را در متن پيشنهاد كرده باشند دبيرخانه شورا مراتب را به صاحب اثر اعلام خواهد نمود و صاحب اثر ، اصلاحات لازم را بعمل خواهد آورد و نتيجه پاياني دوباره براي بررسي به شورا ارسال خواهد شد. ماده هيجده – نظر پاياني شورا در صورت پذيرش يك اثر ، براي اقدامات بعدي به صاحب اثر اعلام مي شود و در صورت رد يك اثر ، شورا همراه با اظهار نظر ارزيابان ، موضوع را به صاحب اثر -ابلاغ مي نمايد. تبصره – در صورت اعتراض صاحب اثر، موضوع دوباره مورد بررسي قرار خواهد گرفت . ماده نوزده- مسئوليت درستي هر اثر از نظر علمي بر عهده صاحب اثر خواهد بود. ماده بيست – آثار و تاليفات مورد  تاييد  شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه به شرح هزينه هاي ذيل مورد حمايت قرار مي گيرد  : الف )  تاليف 80-50 درصد هزينه چاپ  ، گردآوري 60-30 درصد هزينه چاپ و ترجمه 50-10 درصد هزينه چاپ تبصره 1 : هر اثر حداكثر به تيراژ 1000 چاپ شود. ب) در صورت كسب حداقل 80 درصد امتياز داوران 100 درصد هزينه هاي رديف الف پرداخت مي شود و هر 10 درصد كمتر امتياز مكتسبه 10 درصد كمتر از هزينه هاي رديف الف پرداخت شود. تبصره 2 : نويسنده موظف است معادل 50 درصد هزينه تصويب شده از طرف شورا كتاب ( بر اساس فاكتور نه قيمت پشت جلد ) به دانشگاه تحويل نمايد. تبصره 3 : در خصوص چاپ كتاب انتخاب ناشر به عهده نويسنده مي باشد و پس از چاپ و تحويل درصد تصويب شده به دانشگاه مبلغ به نويسنده پرداخت مي شود. تبصره 4 : در صورتي كه كتاب داوري شود و شورا آنرا تصويب كند و با آرم دانشگاه چاپ شود اما نويسنده امتياز آنرا به انتشاراتي واگذار نمايد و هيچ هزينه اي به دانشگاه تحميل نشود نويسنده موظف است بدون گرفتن هزينه از دانشگاه . معادل 50درصد كتب تحويلي از موسسه انتشاراتي را به دانشگاه تحويل نمايد. تبصره 5 : كتب داوري شده كه با آرم دانشگاه چاپ شده ، بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد چاپ جهت امتياز دهي پژوهشي اقدام شود و در ازاي كسب امتياز هزينه تشويقي دريافت نمايد. تبصره 6: دانشگاه مي تواند در مورد كتابهاي تحويلي از نويسنده : راساَ اقدام به فروش نمايد كه فروش يا بصورت مستقيم با شركت در نمايشگاهها انجام مي پذيرد و يا بصورت اماني در مراكز فروش و كتابفروشي هاي معتبر ارائه مي گردد. تبصره 7 : درآمد هاي حاصل از فروش كتاب به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز خواهد گرديد. تبصره 8 : مسئوليت كتب تحويلي به دانشگاه به عهده معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه مي باشد و مولف حق هيچگونه دخل و تصرفي را ندارد. ماده بيست و يك  -   مولف جهت تجديد چاپ كتاب موظف است مجوز از شوراي تاليف وترجمه دانشگاه داشته باشد. - هيچ انتشاراتي بدون مجوز دانشگاه نمي تواند كتاب اعضاي هيات علمي اين دانشگاه را مجددا چاپ نمايد. -  در صورت موافقت شورا جهت تجديد چاپ ، اگر اصلاحاتي در كتاب صورت گرفته بايد فرايند داوري طي شود. تبصره 1- هر گاه اثر بدون هيچگونه تجديد نظر دوباره چاپ شود 40 درصد حق تاليف و ترجمه چاپ نخست به صاحب اثر پرداخت مي شود. تبصره 2- هرگاه تجديد نظر و تغييرات و اصلاحات كمتر از 50 درصد باشد 60 درصد حق تاليف و ترجمه  چاپ نخست به صاحب اثر پرداخت مي شود. تبصره 3- هر گاه تجديد نظر و تغييرات و اصلاحات بيش از 50 درصد باشد 80 درصد حق تاليف و ترجمه چاپ نخست به صاحب اثر پرداخت مي شود. تبصره 4- امتياز چاپ كتاب متعلق به دانشگاه است و در صورتيكه دانشگاه تمايل به تجديد چاپ نداشته باشد موضوع كتبا به مولف اعلام تا بدون آرم دانشگاه چاپ كند. فصل چهارم – حق الزحمه ها  : ماده بيست و دو – حق الزحمه كسانيكه در امر داوري آثار فعاليت دارند  ، به ازاي هر صفحه 500 تومان در نظر گرفته شده .(فونت رايج ) - به كتب گردآوري و ترجمه به ازاي هر امتياز كسب شده از شوراي پژوهشي دانشگاه 60 هزار تومان تشويقي و به كتب  تاليفي به ازاي هر امتياز كسب شده 120 هزار تومان هزينه تشويقي  داده شود. تبصره 1- به كتبي هزينه تشويقي داده خواهد شد كه با آرم دانشگاه علوم پزشكي جهرم چاپ شده باشند. تبصره 2- در هر حال ، تعيين حق الزحمه هاي گوناگون هر اثر با تصويب شورا خواهد بود. تبصره 3- حقوق ياد شده  بر پايه ميزان تورم سالانه قابل افزايش است . فصل پنجم – تعيين امتياز پژوهشي آثار : اين بخش از آئين نامه بعلت اينكه اين دانشگاه فاقد هيات مميزه است در حال حاضر قابل اجرا نمي باشد. ولي در سالهاي آتي با تشكيل هيات مميزه در اين دانشگاه قابليت اجرائي خواهد داشت . ماده بيست و سه – آثاري كه در انتشارات دانشگاه به چاپ رسيده باشند با در نظر گرفتن نظرها و امتياز داوران آن آثار با نظر شورا و راي مخفي ، به آنها امتيازات زير تعلق خواهد گرفت : 1-    آثار تاليف شده از 5 تا 20 امتياز 2-    آثار گرد آوري شده از 5 تا 20 امتياز 3-    آثار ترجمه شده از 5 تا 10 امتياز ماده بيست و چهار – آثاري كه در خارج از انتشارات دانشگاه به چاپ رسيده باشند ، بايد دست كم بوسيله دو نفر داور مورد بررسي قرار گرفته و پس ازدريافت نظر داوران  ، امتياز آن آثار با نظر شورا و راي مخفي به قرار زيرخواهد بود : 1-    امتياز كتب تاليف و گرد آوري از 1 تا 20 امتياز 2-    امتياز كتب ترجمه شده از 1 تا 10 امتياز   ماده بيست و پنج – اين آيين نامه كه در بردارنده پنج فصل ، 25 ماده و 19 تبصره است در تاريخ 1/4/89 از سوي شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت . و در تاريخ 28/2/93 بازنگري شد.    
تاریخ:
1396/01/01
تعداد دانلود:
0
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal