۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
فرم در خواست شركت در كنگره داخلي
                                                 باسمه تعالي                                           فرم شركت در كنگره ي داخلي/سمينار/كارگاه با توجه به پذيرش چكيده مقاله □      دعوت □       اينجانب : .......................................................................................................  كه در    كنگره □    سمينار □    كارگاه  □  در تاريخ             لغايت               برگزار مي گردد، عنوان كنگره/سمينار/كارگاه :           (عنوان چكيده مقاله) :   حاصل طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه مورخ                    تحت عنوان:                                                                                                                                                  مي باشد. خواهشمند است در خصوص شركت اينجانب در كنگره مذكور دستورات لازم را صادر فرماييد. در ضمن اينجانب متعهد مي گردم كه مقاله مذكور به آدرس دانشگاه علوم پزشكي جهرم چاپ گردد. امضاء متقاضي/تاريخ درخواست:      شماره تلفن همراه متقاضي:      شماره حساب شخصي بانك ملت (جهت دانشجويان):      كارشناس مسئول همايش ها                             موافقت مدير گروه يا مدرس                   موافقت معاونت مربوطه                                                                                                                                                   موافقت رئيس يا معاون دانشكده پزشكي/پيراپزشكي                                                    موافقت مدير پژوهشي   "مدارك لازم جهت تحويل به واحد پژوهشي بعد از شركت در كنگره: كپي چكيده مقاله چاپ شده، گواهي شركت در كنگره، اصل هزينه هاي بليط،پوستر و ثبت نام" تذكر: به مقالات زير هيچگونه هزينه اي تعلق نمي گيرد. 1-مقالات مروري. 2-مقالات منتج ازطرح هايي كه مصوب دانشگاه نيستند. 3-نويسنده Affiliation دانشگاه علوم پزشكي جهرم را در چكيده مقاله ذكر نكرده باشد. 
تاریخ:
1396/01/01
تعداد دانلود:
0
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal