۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
پروتكل جذب نيرو در مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي جهرم

باسمه تعالي

پروتكل جذب نيرو اعم از طرحي ، قراردادي در مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي جهرم

1-     نداشتن سوء پيشينه

2-     پايندي به ارزشها و اخلاق انساني

3-     در صورتيكه فرد قبلاَدر مركز خاصي مشغول بوده نامه يا تأييديه مبني برنداشتن مورد خاصي آورده شود.

4-     شرط قبولي در آزمون تئوري نمره بالاتر از 13 مي باشد و در صورتيكه نمره فرد در آزمون مربوطه بين 13-10 باشد 3 هفته بعد مجدداَ آزمون تئوري براي بار دوم گرفته خواهد شد. اگر باز هم نمره بالاتر از 13 را كسب نكرد تا 1 سال ديگر نمي تواند در آزمونهاي اورژانس جهرم شركت كند.

5-     در صورتيكه نمره تئوري فرد زير 10 باشد حداقل تا 2 ماه ديگر نمي تواند در آزمون مجدد شركت كند و اگر باز هم نمره وي كمتر از 13 شد تا 1 سال نمي تواند در آزمونهاي اورژانس جهرم شركت كند.

6-     كساني كه در آزمون تئوري نمره قبولي (بالاتر از 13) گرفتند وارد آزمون عملي مي شوند.شرط قبولي در اين آزمون نمره بالاتر از 13 است .زمان انجام آزمون عملي 3 هفته بعد از نتايج آزمون تئوري است.

7-     اگر كسي در آزمون عملي نمره حد نصاب را كسب نكرد 3 هفته بعد يك بار ديگر مي تواند در آزمون عملي شركت كند و اگر باز هم نمره كمتر از 13 را كسب كرد تا 1 سال حق شركت در آزمونها را ندارد.

8-     پس از گذراندن از مرحله تئوري و عملي ، شركت كنندگان قبولي وارد مرحله اورينتي مي شوند.15 روز بيمارستان مطهري و پيمانيه و 15 روز پايگاههاي اورژانس.

9-     قبل از شروع دوره اورينتي جلسه توجيهي در مورد مسائل كنترل كيفي و اخلاق حرفه اي گذاشته خواهد شد.

10- در مدت زمان  حضور در دوره اورينتي بايد مطابق با پروتكل موجود  در اورژانس ، گزارش تهيه كنند و به مسئول آموزش تحويل دهند . تسلط بر ساير كيس ها بسيار ضروري است.اگر كسي گزارشي ناقص يا بي محتوا داشت مجدداَ بايد دوره اورينتي را بگذراند.

11- در پايان  همه افراد قبول ، وقتي مجاز به شروع كار در اورژانس مي شوند كه مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي جهرم  مجاز به جذب نيرو طبق دستور دانشگاه باشد. در غير اينصورت اين افراد بايد منتظر باشند تا مجوز جذب نيرو ايجاد شود.

12- با توجه به كثرت نيروهاي قبولي، در صورتيكه مجوز  جذب نيرو محدود باشد افرادي كه نمره بالاتري گرفته باشند جذب مي شوند.

13- اگر مدت مجوز جذب نيرو بيشتر از 4 ماه از آخرين آزمونهاي فرد شد از همه افراد قبول شده آزمون تئوري بعمل خواهد آمد تا نيروهاي آماده تري جذب شوند.

تاریخ:
1393/11/14
تعداد بازدید:
199
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal