۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر
شرح وظايف مسئول فني ايمني

شرح وظايف مسئول ايمني بيمار در بيمارستان

1-    تقبل مسئوليت فني بيمارستان و وظايف مرتبط با آن مسئوليت

2-    عضويت در تيم مديريت اجرائي

3-    عضويت و حضور در كميته هاي تخصصي بيمارستان

4-    عضويت در تيم ايمني بيمار بيمارستان و حضور در بازديدهاي ماهيانه تيم ايمني

5-    عضويت درتيم ارزيابي خطر حوادث و بلاياي بيمارستان

6-    اثربخشي اقدامات انجام شده براي ارتقاء ايمني را در فواصل زماني مدون ارزيابي و گزارش آن در جلسات تيم مديريت اجرايي مطرح نمائيد.

7-    شاخص هاي ايمني بيمارستان را تحليل و گزارش نتايج آن را هر سه ماه به رياست بيمارستان ارائه نمائيد.

8-      نظارت بر اجراي اقدامات اصلاحي صورت گرفته بر اساس تحليل شاخصهاي ايمني و اطلاع رساني به كاركنان

9-    تيم مديريت اجرايي  را در بازديدهاي ايمني بيمار كه به منظور ارتقاي فرهنگ ايمني بيمارو شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخله جهت ارتقاي فرصت هاي بهبود انجام مي شود همراهي نمائيد.

10-                       تدوين روش اجرايي" نحوه گزارش دهي همگاني خطاهاي پزشكي بدون ترس از سرزنش و تنبيه" با همكاري كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار

11-                       تدوين روش اجرايي" ارزيابي پيشگيرانه خطاهاي پزشكي" با مشاركت صاحبان فرايند

12-                       ارزيابي وشناسايي عوامل تهديد كننده زيرساختي، فرآيندي در بروز خطا هاي پزشكي

13-                       تهيه فهرست و اولويت بندي عوامل تهديد كننده

14-                       بررسي فهرست در كميته هاي مرتبط و اخذ تصميمات اصلاحي يا تدوين برنامه بهبود كيفيت جهت رفع عوامل زمينه ساز بروز خطا

15-                       جمع آوري سوابق خطاهاي پزشكي تاييد شده در كميته هاي مختلف بيمارستاني

16-                        جمع آوري گزارشهاي عمومي و خود اظهاري خطاهاي پزشكي

17-                        تدوين فرم گزارش خطاها

18-                        اشتراك گذاري آموخته هاي ناشي از خطاها (با تدوين مطالب آموزشي ، سمينار و ...)

19-                       تعيين شاخص هاي ايمني بيمار

20-                        پايش و اندازه گيري شاخص هاي ايمني و تحليل نتايج

21-                         گزارش تحليل نتايج در تيم مديريت اجرايي در بازه زماني معين

22-                       تدوين روش اجرايي" گزارش حوادث و موقعيتهاي خطرآفرين" با مشاركت كميته خطرِحوادث و بلايا

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/07
تعداد بازدید:
2674
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal