۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
آيين نامه اجرايي پزشكان و پيراپزشكان

ماده 1-كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد ، مكلفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.
تبصره 1- مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال مي باشد.
تبصره 2- مدت فوق براي كمتر از دو سال برحسب محروميت نقاط به تفصيل آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 – كساني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده ، همچنين كساني كه داراي پرونده دائم پزشكي بوده يا واجد شرايط دريافت پروانه دائم باشند و با دريافت مدرك تحصيلي جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمي باشند.
تبصره4- پزشكان عمومي ذكور مشمول اين قانون و قانون پيام آوران بهداشت موظفند حداقل يكسال خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي و درماني روستاها و بخشهاي كشور انجام دهند.
تبصره 5- مستخدمين رسمي دولت و كادر ثابت نيروهاي مسلح و اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خدمات موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتي ، درماني انجام خواهند داد.
ماده 2- همسران و فرزندان شهداء ، آزادگان ، مفقودين جنگ تحميلي ، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود ، برادران و خواهران دو شهيد يا بالاتر ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي بالاي 25% مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند و نيز تك فرزند خانواده از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف هستند و در صورت تمايل افراد مذكور و نياز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اين گروه مي توانند از مزاياي اين قانون بهره مند شوند.
ماده 3- مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفه پزشكي انجام شوند از كل خدمت مقرر در اين قانون كسر مي گردد.
ماده 4- مشمولان اين قانون مكلفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند.
ماده 5- مشمولان اين قانون مادامي كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند.
ماده 6- تحويل مدرك تحصيلي و ريز نمرات و صدور هرگونه تاييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولانيكه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است.
تبصره: كسانيكه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاههاي معتبر مورد تاييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل مدارك تحصيلي و گواهي موقت طبابت دريافت خواهند داشت.
ماده 7- فارغ التحصيلان سهميه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمونهاي سراسري سنوات بعد از انقلاب فرهنگي موظفند تعهدات خود را براساس آئين نامه اي كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد، انجام دهند.
ماده 8- مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده اند مشمولين اين قانون خواهند بود.
ماده 9- فارغ التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره مند نشده اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود.
تبصره 1- كسانيكه از ارز دولتي استفاده نموده اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتي خدمات دولتي موضوع اين قانون و تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد.
تبصره 2- كسانيكه در حين تحصيل رشته هاي علوم پزشكي وارد كشور شده و تحصيلات خود را تا فارغ التحصيلي در داخل كشور ادامه مي دهند در صورتيكه هزينه تحصيل خود را بپردازند و از مزاياي ارزي دولت بهره مند نگرديده باشند براي باقي مانده دوره تكميلي نياز به انجام خدمات قانوني نخواهند داشت.
ماده 10- خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان به قوت خود باقيست و جزء خدمات موضوع اين قانون محسوب مي گردد.
ماده 11- مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي (مرخصيهاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمكهاي غيرنقدي و بيمه عمر، درمان و حادثه و ساير مزايا تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشند تابع ضوابط حقوقي و رفاهي ان دستگاه خواهند بود.
تبصره 1- مشمولان اين قانون كه به طور تمام وقت و بدون كار انتفاعي خصوصي خدمت مي نمايند، چنانچه از گروه داراي پروانه باشند در مقابل دو نوبت كار موظف از حقوق و مزايا، اضافه كاري و حق محروميت از مطب آيين نامه اجرايي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين خواهند نمود، استفاده مي نمايند و در صورتيكه از گروه بدون پروانه باشند، از مزاياي دو نوبت كار موظف (كار و اضافه كار) بهره مند مي گردند.
تبصره 2- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند مشمولان موضوع اين قانون را در صورت نياز با اولويت مناطق محروم و نيازمند در حين خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوطه درآورند.
ماده 12- مشمولان اين قانون كه به سن بالاي 45 سالگي رسيده باشند، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند.
ماده 13- بهداشتكاران دهان و دندان و كاردانهاي بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص مربوطه به خود مي باشد.
ماده 14- به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه هاي جداگانه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. دستياران تخصصي استفاده كننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند. و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.
تبصره 1- دستياران استفاده كننده از سهميه موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرايب مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.
تبصره 2- دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بسيارند.
تبصره 3- قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به قوت خود باقيست.
ماده 15- قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و اصلاحات آن به قوت خود باقي است و انجام خدمات موضوع اين قانون به عنوان قسمتي از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.
ماده 16- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف 2ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 17- كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
ماده 1- مشمولان قانون عبارتند از:
الف- گروه پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتري علوم آزمايشگاهي و متخصصان رشته هاي مذكور.
ب- گروه پيراپزشكي و رشته هاي وابسته شامل فارغ التحصيلان كارداني و بالاتر در رشته هاي مامايي، پرستاري، راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي ، رشته هاي مختلف بهداشتي ، اتاق عمل، هوشبري، تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، گفتار درماني، كاردرماني، فيزيوتراپي، ضبط آمار و مدارك پزشكي، رشته هاي مربوط به علوم پايه پزشكي، آمار زيستي، خدمات اجتماعي و مددكاري و روانشناسي باليني، پروتز دندان.
ماده 2- مناطق مورد نياز ماده 1 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375(كه از اين پس قانون ناميده مي شود) و رشته هاي مربوط، همچنين گروههاي مازاد بر نياز در ابتداي هرسال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 3- توزيع فارغ التحصيلان گروههاي پزشكي و پيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق محروم با نظر كميسيوني است كه اعضاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود.
ماده 4- كاردانهاي مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده و بهداشت كار دهان و دندان بر اساس قانون مربوط، انجام وظيفه خواهند كرد.
ماده 5- در مورد بانوان مشمول قانون ملاك احراز ازدواج و تاريخ آن، مندرجات شناسنامه زوجين است.
ماده 6- مراجع صدور گواهي پايان خدمات مشمولان قانون توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.
ماده 7- با مشمولان بيمار طبق نظر شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رفتار خواهد شد.
ماده 8 در جهت اعمال ضوابط ماده 4 قانون مراكز آموزش موظفند تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان را به اداره كل فارغ التحصيلان اعلام كرده، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع آنها برسانند.
ماده 9- خدمات بانوان متاهل فارغ التحصيلان بعد از تاريخ 4/3/1360 كه به تبعيت از همسر و با كسب پروانه خاص يا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا بهداري در مناطق غير مجاز انجام وظيفه كرده اند قابل محاسبه مي باشد.
ماده 10- ملاك احراز استخدام رسمي، معرفينامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند است.
تبصره: اين قبيل مستخدمان رسمي دولت، در صورتي مي توانند از تسهيلات پيش بيني شده در قانون استفاده كنند كه داراي مراكز بهداشتي و درماني مجاز باشند.
ماده 11- در اجراي ماده 2 قانون، مرجع صدور گواهي براي خانواده شهدا، بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز، براي جانبازان ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز، براي آزادگان، ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان مركز ، براي تك اولاد خانواده،گواهي ثبت احوال محل مي باشد.
ماده 12- دستيارانيكه به استناد ضوابط قانوني متعهد خدمت مي شوند با انجام تعهدات قانوني مجاز به دريافت گواهي پاياني و پروانه دائم خواهند بود.
ماده 13- در مورد اعمال ضريب مناطق محروم ، جدول موضوع تصويب نامه شماره 34097/ت ، 24243/ه مورخ 2/11/1381 ملاك عمل خواهد بود.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
1445
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal