۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
نحوه صدور گواهي معافيت از طرح

دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي به موجب اين دستورالعمل مكلف خواهند بود نسبت به صدور گواهي معافيت از انجام خدمات موضوع قانون براي فارغ التحصيلان همان دانشگاه/دانشكده كه بعد از تاريخ 1/4/83 شده اند با رعايت موارد ذيل اقدام و رونوشت آنرا به دفتر مديريت منابع انساني ارسال نمايند.

مدارك لازم جهت صدور معافيت موضوع ماده 2 قانون:

تاييديه تحصيلي و انطباق با مدارك شناسايي مشمول

اصل شناسنامه

يك قطعه عكس

براي فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي و همچنين خواهر و برادر شهيد ارائه اصل كارت كامپيوتري يا نامه از بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز

1- براي جانبازان بالاي 25% ارائه كارت معتبر بنياد مستضعفان و جانبازان و يا نامه از بنياد مستضعفان و جانبازان مركز

2- براي فرزند جانباز بالاي 50% به استناد مصوبه شماره 498 مورخ 28/3/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي گواهي از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي مركز

3- همسر جانباز بالاي 70%

4- براي آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان ارائه اصل كارت كامپيوتري و يا گواهي از ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان مركز

5- براي تك فرزند خانواده باارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين ( مطابق فرم 2 به پيوست )

6- براي مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حكم حضانت رسمي از دادگستري

كليه معافيتهاي موضوع 2 قانون بر اساس فرم شماره 2 صادر و رونوشت آنرا به دفتر مديريت منابع انساني ارسال خواهد شد.

معافيت مشمولين موضوع ماده 3 قانون :

دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه حداقل 17ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصيل در حرف پزشكي انجام داده باشند از خدمت موضوع اين قانون معاف مي باشند. اين مدت جهت فارغ التحصيلان مقطع كارداني حداقل يكسال مي باشد.

مدارك لازم جهت صدور معافيت مشمولين ماده 3 قانون:

1- اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه 2- اصل شناسنامه 3- يك قطعه عكس

تذكر 1- دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند درخصوص مشموليني كه واجد شرايط اخذ معافيت ماده 3 قانون بوده و قسمتي از خدمات قانوني خود را در قالب قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند نسبت به درج مدت خدمات انجام گرفته در ذيل گواهي معافيت (طبق فرم شماره 3) اقدام نمايند.

تذكر 2- فارغ التحصيلاني كه كسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانوني خود را در دانشگاهها انجام مي دهند گواهي انجام خدمات دريافت مي نمايند و مي بايست مدت خدمات انجام شده در دانشگاه/ دانشكده در قالب خدمات موضوع قانون پزشكان و پيراپزشكان و نيز مدت خدمت نظام وظيفه عمومي انجام شده در ذيل گواهي پايان خدمت (طبق فرم شماره 5) نامبردگان ذكر گردد.

معافيت مشمولين موضوع ماده 12 قانون:

مشمولين اين قانون كه به سن بالاي 45 سال رسيده باشند از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند. (طبق فرم شماره 2)

مدارك مورد نياز:

1- اصل شناسنامه مشمول 2- يك قطعه عكس

معافيت رشته هاي مازاد بر نياز (طبق فرم شماره 4 ( :

رشته هاي تحصيلي زير به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت در سال 83 اعلام مي گردد و
فارغ التحصيلان اين رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف مي باشند. بديهي است بكارگيري اين افراد در صورت نياز دانشكده و تمايل مشمول بلامانع خواهد بود.

تغذيه- شنوايي سنجي – كاردرماني – فيزيوتراپي – گفتار درماني – ضبط آمار و مدارك پزشكي – مديريت خدمات بهداشتي درماني- آمار حياتي- روانشناسي باليني- خدمات اجتماعي و مددكار علوم و صنايع غذايي- اقتصاد بهداشت- مهندسي پزشكي – راديولوژي – پروتز دندان- اندام مصنوعي- رشته هاي مختلف بهداشتي (بهداشت مدارس- بهداشت محيط- بهداشت حرفه اي- بهداشت عمومي- بهداشت خانواده- مبارزه با بيماريها)- كتابدار پزشكي- پرستاري دندانپزشكي بهداشتكار دهان و دندان- فارغ التحصيلان رشته مامايي- بانوان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه همسرانشان فوت نموده اند.

1- فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به شرط ارائه گواهي از نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر انجام 6ماه خدمت داوطلبانه بسيجي در جبهه هاي جنگ تحميلي

2- كارمندان رسمي و پيماني دولت و كادر ثابت نيروهاي مسلح با ارائه حكم استخدامي رسمي و معرفينامه معتبر از محل كار

3- فارغ التحصيلان رشته مامايي

4- مشمولين سطح اول آئين نامه عملكرد استثنائي و تسهيلات اعطائي به استعدادهاي درخشان.... مصوب 8/10/83 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

ب) خدمات استعدادهاي درخشان فارغ التحصيل رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي موضوع آئين نامه سطح بندي عملكرد استثنائي و تسهيلات اعطائي به استعدادهاي درخشان... در سازمانها و مراكز آموزشي، پژوهشي يا مديريتي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقر در شهرهاي غيرمجاز (تهران، تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد) بلامانع مي گردد.

** با توجه به مفاد تبصره 4 ماده يك قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ، پزشكان عمومي ذكور منحصراً در سال دوم خدمات مي توانند از امتياز فوق بهره مند گردند.

** استعدادهاي درخشان موضوع اين مصوبه با ارائه مدارك ذيل شناسايي خواهند شد:

1- برندگان مدالهاي طلا- نقره و برنز كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي ، كامپيوتر و زيست شناسي به تـأييد وزارت آموزش و پرورش

2- نفرات اول تا سي ام كنكور سراسري گروه تجربي به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور

3- افراد داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي در زمينه پزشكي به تأييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- نفرات اول تا دهم آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي يا پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي و دندانپزشكي به تائيد معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

5- برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشكي و دانشجويان برگزيده در جشنواره رازي به تائيد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.

ج) فارغ التحصيلاني رشته پزشكي و دندانپزشكي با رعايت شرايط ذيل اجازه دارند در آزمون دستياري شركت نمايند.

1- خدمات مشمول موضوع قانون حداكثر 3ماه بعد از تاريخ فراغت ز تحصيل شروع شده باشد.

2- خدمات مشمول در مناطق با ضريب محروم چهارپنجم و محرومتر انجام گيرد.

3- در صورت قبولي در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستياري تداوم يابد.

4- در صورت عدم قبولي بشرطي مي توانند در آزمون بعدي شركت نمايند كه شرايط 2 و3 بند ج را تا آزمون بعدي رعايت نمايند.

5- مشمولين سطوح دوم و سوم آئين نامه «سطح بندي عملكرد استثنائي و تسهيلات اعطائي به استعدادهاي درخشان و...» علاوه بر برخورداري از امتياز فوق اجازه دارند فقط يكبار و در دوره كاروزي در آزمون دستياري شركت نمايند.

مدارك مورد نياز جهت صدور معافيت رشته هاي مازاد بر نياز :

1- تأييديه تحصيلي و انطباق با مدارك شناسايي مشمول

2- اصل شناسنامه مشمول (در مورد بانوان متاهل فارغ التحصيل رشته مامايي اصل شناسنامه زوجين).

3- يك قطعه عكس

تبصره : بانوان متاهل فارغ التحصيل رشته مامايي به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند.

تذكر 1: بديهي است ساير معافيتهاي موضوع قانون توسط اين دفتر صادرخواهد شد.

تذكر 2: دانشگاهها/ دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند نسبت به صدور گواهي پايان خدمات براي مشمولانيكه خدمات موضوع قانون را در آن دانشگاه/ دانشكده به انجام رسانده اند (مطابق فرم شماره (5) اقدام و رونوشت آنرا به دفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت ارسال نمايند.

گواهيهاي مذكور ميبايست عكس دار بوده و باامضاء رئيس دانشگاه/ دانشكده و يا معاوني كه از طرف ايشان تعيين مي گردد صادر شود.

تذكر 3: هر يك از دانشگاهها/ دانشكده هاي علوم پزشكي يك نفر از كارشناسان خود را به عنوان مسئول امور مربوط به مشمولين قانون و پيام آوران بهداشت به دفتر مديريت منابع انساني معرفي نمايند. پاسخگويي درخصوص نحوه اجراي صحيح قوانين و مقررات جاري برعهده مدير نيروي انساني آن دانشگاه /دانشكده خواهد بود.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
4875
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal