۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
شرح وظايف

ماده 5: شرح وظايف استاد مشاور

-1-5 استاد مشاور بايد آشنا و مسلط به كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي،

اجتماعي ، پژوهشي و مشاوره باشد و به وظائف و اختيارات خود آگاه باشد.

تبصره: دانشگاه موظف است جهت آشنايي استادان مشاور با موارد فوق كارگاه هاي آموزشي برگزار نمايد.

-5-2 توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و

مكان هاي مختلف شهر محل تحصيل از وظائف استاد مشاور است.

-5-3 استاد مشاور بايد دانشجو را با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي ، دانشجويي و انضباطي در مقاطع

مربوطه آشنا نمايد.

-5-4 استاد مشاور بايد براي دانشجويان با رعايت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به آنان پرونده اي تشكيل دهد

كه حاوي اطلاعات ذيل باشد:

الف: پرسشنامه اي كه شامل اطلاعات فردي، تحصيلي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي دانشجو باشد. اين

پرسشنامه(فرم الف و ب)در روز ثبت نام اوليه توسط دانشجو تكميل شده و به استاد مشاور تحويل داده مي

شود.

ب: فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خلاصه اطلاعات هر نيمسال تحصيلي وي باشد اين فرم توسط حوزه

معاونت آموزشي دانشكده تكميل مي گردد.

ج:تصاوير كارنامه هاي پايان هر نيمسال تحصيلي دانشجو كه توسط آموزش دانشكده در اختيار استاد مشاور

گذاشته مي شود.

د:فرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور و مشاوره هاي انجام شده از سوي استاد مشاور

ه:يك نسخه از گزارش ويژگيهاي عاطفي، فرهنگي و تربيتي دانشجو كه به مركز مشاوره دانشگاه ارجاع داده

شده است همراه با نتايج معاينات اقدامات درماني و مشاوره هاي انجام شده .

-5-5 استاد مشاور بايد به دانشجو در زمينه هاي شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش

مسئوليت شغلي در آينده مشاوره هاي لازم را ارائه نمايد.

-5-6 هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روشهاي صحيح مطالعه و ترغيب به حضور در

فعاليتهاي فوق برنامه علمي و فرهنگي از وظايف استاد مشاور است.

-5-7 كليه فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقال ، جابجايي، حذف و اضافه و حذف

اضطراري واحدهاي درسي ، حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال مي بايست توسط استاد مشاور

بررسي و تائيد گردد.

-5-8 ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته، حال و پيگيري آن در آينده مي بايست

توسط استاد مشاور انجام گيرد.

-5-9 استاد مشاور بايد استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو را شناخته و به شكوفايي منطقي آنان كمك

نموده و دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي را از طريق مسئول استادان مشاور به

مسئولين دانشكده معرفي نمايد.

-5-10 مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو بايد توسط استاد مشاور جهت اتخاذ تصميم مناسب و

تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو انجام گيرد.

-5-11 استاد مشاور بايد مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو ( عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني،

اجتماعي و فرهنگي) را بررسي و شناسايي نموده و در صورت لزوم به مراكز مربوطه ارجاع دهد و به دانشجو در

جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي وي كمك نمايد.

-5-12 استاد مشاور بايد به شرايط محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو توجه داشته و در صورت نياز با

صاحب نظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجوان مشورت نمايد.

-5-13 استاد مشاور بنا به صلاحديد در زمينه مشكلات دانشجو به خانواده وي اطلاع داده و در صورت لزوم با

آنان مشاوره كند.

تبصره: لازم است در اين خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طريق گذراندن دوره هاي آموزشي كسب نمايد.

-5-14 استاد مشاور بايد مشكلات دانشجويان را با هماهنگي مسئول استادان مشاور دانشكده به مدير گروه

مربوطه يا معاونت آموزشي دانشكده (حسب مورد) اعلام نمايد.

-5-15 در صورت دعوت استاد مشاور لازم است در جلسات دانشگاه يا دانشكده ( از جمله كميسيون موارد

خاص و كميته انضباطي و ...) كه تصميم گيري آموزشي، رفاهي و يا انضباطي در مورد دانشجوي تحت پوشش

وي صورت مي گيرد به صورت مشورتي شركت كند.

-5-16 استاد مشاور بايد دانشجويان را با هماهنگي مسئول استادان مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله

مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشد معرفي

كند.

تبصره: پيگيري پرونده هاي ارجاع شده به مراكز ذيربط از وظايف استاد مشاور است.

-5-17 استاد مشاور بايد در گردهمايي و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور

شركت كند.

-5-18 استاد مشاور بايد در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مسئول استادان مشاور در هر

نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد شركت كند.

-5-19 استاد مشاور بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي گزارش عملكرد خود را تهيه و به مسئول استادان مشاور

دانشكده ارائه نمايد.

ماده 6:

مسئوليت مشاوره دانشجويان ميهمان با استاد مشاور دانشگاه مبدا است.

تبصره: در صورت لزوم مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به مشكلات اين دانشجويان رسيدگي خواهد

كرد.

ماده 7

كليه دانشجويان انتقالي اعم از دانشجويان انتقال از خارج و يا از داخل در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند

دانشجويان همطراز خود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد.

: ماده 8

حتي الامكان دانشجويان غير ايراني تحت پوشش يك استاد مشاور باشند.

تبصره: دانشگاه هايي كه تعداد دانشجويان غير ايراني آنها بيشتر از سقف مجاز است تابع تبصره ماده 14 اين

آئين نامه مي باشند.

 

 

 

 

نحوه حضور و محاسبه امتيازات استاد مشاور

: ماده 9

حضور استاد مشاور در دانشكده از يكروز قبل از ثبت نام تا يكروز پس از آن و همچنين در روزهاي

حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي الزامي است.

: ماده 10

ساعات و محل ملاقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيمسال مشخص گردد و استاد مشاور بايد به مدت حداقل

يكساعت به ازاي هر 5 دانشجو در هفته حضور مفيد داشته باشد.

تبصره: برنامه حضور استاد مشاور با توجه به ساعت كلاس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسئول استادان

مشاور تهيه مي شود.

: ماده 11

0 به ازاي هر دانشجو معادل 1/0 واحد درسي نظري در هر نيمسال تحصيلي در وظايف آموزشي استاد مشاور /

منظور خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تائيد مسئول استادان مشاور دانشكده و معاون آموزشي دانشكده مي باشد.

تبصره: واحدهاي مذكور بدون احتساب واحد موظف آموزشي و تمام وقتي عضو هيئت علمي به صورت حق

التدريس پرداخت خواهد شد.

: ماده 12

به ازاي هر ده دانشجو در هر سال تحصيلي 2 امتياز اجرائي جهت ارتقا(طبق ماده 3 آئين نامه ارتقاي اعضاي

هيأت علمي)منظور خواهد شد.

: ماده 13

امتيازات داده شده به استاد مشاور براساس عملكرد و انجام وظايف مربوطه با نظر مسئول استادان مشاور و تائيد

معاون آموزشي دانشكده جهت لحاظ در سابقه آموزشي استاد مشاور ، به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس

خواهد شد.

 

 

: ماده 14

تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد مشاور ( يا استاد مشاور جانشين در غياب استاد مشاور)حداكثر 15 دانشجو به ازاءهر 5 دانشجو 5/0واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي خواهد بود كه ترجيحاً از ميان ورودي هاي يك

سال تحصيلي برگزيده مي شوند.

تبصره: در شرايط خاص، دانشكده مي تواند تعداد دانشجويان را به حداكثر تا 30 نفر افزايشدهد.

: ماده 15

چنانچه استاد مشاور بخشي از وظايفم ندرج در ماده 5 را اجرا نكند به همان ميزان از امتيازات وي كسر خواهد

شد.

: ماده 16

در صورتي كه استاد مشاور به تشخيص مسئول استادان مشاور در اجراي وظايف محوله قصور بارز داشته باشد با نظر و حكم رئيس دانشكده از اين مسئوليت خلع خواهد شد.

دانلود فايل ورد... دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/28
تعداد بازدید:
609
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal