۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
فناوري ارتباطات

     واحد فناوري اطلاعات

     مسئول واحد:خانم مخلد

     تلفن داخلي: 323  

 

شرح وظايف واحد فناوري اطلاعات

 

بسياري از كشورها از جمله كشورهاي اروپايي از اوايل دهه 1980 بسمت اتوماسيون سيستم اطلاعات بيمارستاني حركت كرده اند استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستانHIS از سالل 1378 در ايران مطرح شد.

نصب و راه اندازي سيستم HIS در اين بيمارستان در سال 1387 آغاز و نياز به نيروي متخصص كامپيوتر احساس شد كه به همين دليل واحد فناوري اطلاعات در راستاي انجام امورات ذيل در اين بيمارستان تشكيل يافت:

واحد فنآوري اطلاعات بيمارستان پيمانيه جهرم داراي فعاليت هاي تخصصي در زمينه هاي نرم افزار - سخت افزار و شبكه و هم اكنون به ارائه خدمات و گسترش فعاليت هاي الكترونيكي مشغول مي باشد.

 

ساختار و فضاي فيزيكي:

اين واحد داراي دو دپارتمان اداري و مركز سرور ميباشد كه 

اتاق اداري – واقع در قسمت اداري ساختمان بيمارستان

مركز سرور و واحد تعميرات نيز در قسمت اداري ساختمان بيمارستان واقع مي باشد

 

ساعات كاري:

ساعات اداري و در ايام تعطيل برنامه حضور و آنكالي به مديريت ارائه مي شود.

 

ارائه خدمات مورد نياز:

ارائه خدمات در واحدهاي تابعه در زمينه مهندسي نرم افزار و سخت افزار رايانه اي و مطالعه و بررسي مستمر براي شناسايي نيازهاي حوزه، طراحي و اجراي نظامهاي اطلاعات مديريت با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب، بررسي و ارزشيابي عملكرد نظامهاي رايانه اي موجود و طراحي و اجراء روشها و مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه هاي رايانه اي.

- هماهنگ كردن برنامه هاي واحد تحت سرپرستي به خط مشي سازمان مربوط

−مطالعه وارزيابي پيشرفتهاي حاصله در زمينه فناوري سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقاي سطح كارايي واحد مربوط

− ارائه نظرهاي مشورتي درمورد سيستم طرح شده به مراجع زيربط

− بررسي وتاييد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني وامكانات موجود براي ارائه خدمات مربوط.

− اظهار نظر درمورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري ونرم افزاري موجود.

− پيش بيني احتياجات واحد سازماني در زمينه نيروي انساني ،تجهيزات و تسهيلات مورد نياز واقدام درجهت تامين آنها

− اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فن آوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي واحد مربوطه .

− نظارت بركاربرد مناسب فناوري اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وري سيستم.

− پيش بيني آموزشهاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات (IT) وبرنامه ريزي مشخص در اين زمينه به منظور ارتقاي توان تخصصي كاركنان واحد مربوط.

− برنامه ريزي لازم در خصوص نگهداري واستفاده بهينه از امكانات.

− شركت در كميسيونهاي و سمينارهاي مربوطه.

− مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحي وپياده سازي سيستمهاي كاربردي.

− اظهار نظر درخصوص نوآوريها وطراحيهاي جديد فن آوري اطلاعات.

− تهيه گزارشات مورد نياز براي مقام بالاتر.

− انجام سايرامور مربوط.

 

 

وظايف، اختيارات و مسئوليت ها

الف - حوزه نرم افزار

مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

 نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهاي تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

 ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجرا

 نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار هاي طرا حي شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده

نظارت، ارزشيابي و كنترل پروژه هاي طراحي نظامهاي رايانه اي كه توسط پيمانكار به انجام مي رسد

بررسي نيازهاي نرم افزاري مورد نياز واحدهاي مختلف و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها

تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رايانه اي

نظارت بر پشتيبان گيري دوره اي از داده هاي مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازي بستر استفاده از منابع نرم افزاري شبكه ازقبيل نصب و راه اندازي نرم افزارهاي مورد درخواست كاربران با درنظرگرفتن نياز واقعي آنها جهت جلوگيري ازترافيك نرم افزاري در هر سيستم (قراردادن پكيج نرم افزارها در سرور)

نيازسنجي نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره هاي لازم دراين خصوص به مركز در جهت تهيه ، آماده سازي و ارتقاء نرم افزارهاي مورد نياز

ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران

ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها

رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

ب – حوزه شبكه

ارائه راهكار هاي نوين جهت ارتقاء شبكه

ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

راه اندازي سرور هاي مور نياز واحد

پشتيباني شامل رفع مشكلات احتمالي سرور و تهيه نسخ پشتيبان

ارتقا سرورهاي محلي به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران

اقدام درجهت اتصال و يا انفصال كامپيوترهاي موجود در حوزه بنا به نياز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظيمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي موجود.

برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه بيمارستان طبق فرآيندهاي موجود

حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

ج - حوزه سخت افزار

بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحدها و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها

نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحي شده

ارائه خدمات پشتيباني فني براي نگهداري و تعمير تجهيزات و وسايل سخت افزاري به طور مستقيم از خدمات متمركز و ياخدمات فني خارج از بيمارستان

تهيه، نصب و پشتيباني كليه تجهيزات فعال و غير فعال

طراحي و تدوين گردش كار واحد جهت جلوگيري از اتلاف وقت نيرو ها

تهيه بر چسب و شناسنامه فني سخت افزار جهت كليه سيستم ها و تشكيل پرونده جهت دسترسي سريع

سرويس دوره اي سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه

رفع اشكالات و موارد پيش آمده در هر سيستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها

 

 

 د – قراردادها

تهيه و تدوين قراردادهاي موجود در زمينه هاي مختلف

نظارت بر اجراي صحيح مفاد قراردادها

 

و- آموزش

مشاركت در برگزاري برنامه هاي آموزشي مديريت IT

شركت فعال در برنامه هاي آموزشي مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه

آموزش موردي كاربران و تهيه جزوات آموزشي مورد نياز

ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد

 

ه- امور ستادي

انتقال تصميمات مديريت فناوري اطلاعات به حوزه مربوطه

انتقال نظرات و نيازها ( حسب عملكرد حوزه مربوطه ) به مديريت فناوري اطلاعات

شركت در جلسات مديريت فناوري به طور منظم

پاسخ به مكاتبات اداري در موعد مقرر

ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

پايش و ارزشيابي منظم از تمام فعاليتهاي مرتبط با IT

 

ز- شرح وظايف مسئول فنآوري اطلاعات يك بيمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS

 برنامه ريزي در جهت آموزش كل پرسنل بيمارستان و اعلام آن به مديريت

 آموزش موردي به پرسنل در بخشها و واحدها .

تعريف بانكهاي اطلاعاتي خاص آن بيمارستان .

ارتباط بين بيمارستان و تيم نرم افزار در مورد خواسته ها و نيازهاي مجموعه.

اعلام گزارش خرابي و نقص به شركت پشتيبان و پي گيري رفع آن از طريق مدير پشتيباني شركت.

نياز سنجي سخت افزار مورد نياز و پي گيري آن.

تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.

تغيير و تعريف اطلاعات اصلي آن بيمارستان .

 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
371
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal