۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
كتب اعضاي هيئت علمي
 
ليست كتابهاي تاليف اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي جهرم
 
عنوان كتاب
 
احياي قلبي ريوي همراه با آخرين راهنماي انجمن قلب آمريكا در دهه اخير
مولفين :
محمد صادق صنيع
نويد كلاني
 
تصوير جلد كتاب احياي قلبي ريوي
 
 
 
 
عنوان كتاب
آموزش براي يادگيري و يادگيري براي آموزش
 
مولفين 
صديقه نجفي پور         عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
ليلي مصلي نژاد          عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
دكتر سهراب نجفي پور   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي فسا
 
تصوير جلد كتاب آموزش براي يادگيري و يادگيري براي آموزش 
عنوان كتاب
 نكات كليدي و راهنماي سريع باليني در اطلاعات داروئي و داروهاي ژنريك ايران
 
مولف
دكتر ليلي مصلي نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
با همكاري  دكتر مهدي عبدالهي فرد
تصوير جلد كتاب نكات كليدي و راهنماي سريع باليني در اطلاعات داروئي 
عنوان كتاب
شيوه هاي رهبري و پيروي درخدمات بهداشتي درماني 
 
مولفين 
دكتر محسن فاصله جهرمي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
دكتر ليلي مصلي نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 تصوير جلد شيوه هاي رهبري و پيروي در خدمات بهداشتي ودرماني
عنوان كتاب
الفباي لوله ها ، درن ها
راه هاي عروقي و قالب ها
 
 
ترجمه 
دكتر رستم جلالي         عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مريم ميرزايي             عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 
 
تصوير جلد كتاب الفباي لوله ها ، درن ها و راههاي عروقي و قالب ها
 
 
عنوان كتاب 
مديريت بحران و حوادث غير مترقبه در بيمارستان 
مولف
محسن حجت عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
تصوير جلد كتاب مديريت بحران و حوادث غير مترقبه در بيمارستان 
عنوان كتاب
 گزارش نويسي در پرستاري و جنبه هاي قانوني آن
 
مولفين 
دكتر سكينه شهسواري  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دكتر حميد پيروي
تصوير جلد كتاب گزارش نويسي  در پرستاري
 
 
عنوان كتاب
تفكر انتقادي و فرآيند آموزش پرستاري 
مولفين 
دكتر رسول اسلامي اكبر عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دكتر ليلي مصلي نژاد  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
تصوير جلد كتاب تفكر انتقادي و فرايند آموزش پرستاري 
عنوان كتاب
خوشبختي نزديك است 
 
مولفين 
سعيد سبحانيان      عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 فاطمه شاكري
تصوير جلد كتاب خوشبختي نزديك است
 
 
عنوان كتاب 
نظريه هاي پرستاري و كاربرد آنها
 
مولفين 
دكتر سكينه شهسواري اصفهاني  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم دكتر
دكتر حميد پيروي
تصوير جلد كتاب نظريه هاي پرستاري و كاربرد آنها 
عنوان كتاب
پرستاري بهداشت جامعه 
 
مولفين 
مرضيه كارگر
طاهره دلپسند
 
جلد كتاب پرستاري بهداشت جامعه 
 
 عنوان كتاب
Reading Matrix
 
مولفين 
مهدي دست پاك 
شهرزاد اميني 
اعظم رضايي
تصوير جلد كتاب Reading matrix 
تاریخ :
1395/03/29
تعداد بازدید:
1944
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal