۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
«جذب دستيار پژوهش»، ويژه فارغ‌التحصيلان برتر علوم پزشكي در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت
فارغ‌التحصيلان برتر علوم پزشكي در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت براي گذراندن طرح نيروي انساني و يا دوره سربازي خود مي توانند دستيار پژوهش شوند .

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در راﺳﺘﺎي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻼن و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺪ راﻫﺒـﺮدي ﮐﺸـﻮر در اﻣـﻮر ﻧﺨﺒﮕـﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬب دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ (ﭘﺰﺷﮏ/داروﺳﺎز/دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ) و دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﺳـﺮﺑﺎز در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺼﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

خواهشمند است افراد متقاضي دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ طرح جهت اطلاع از شرايط و مدارك لازم براي ثبت نام به سامانهhttp://rap.hbi.ir و مشمولان خدمت سربازي متقاضي دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ به سامانه http://tips.behdasht.gov.ir مراجعه نماييد.

شايان ذكر است در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺘﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺟﺬب دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮﺑﺎز در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان، اﺳـﺘﺎن ﮔﯿﻼن، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي، اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز، اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺷﯿﺮاز و مشهد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
تاریخ:
1397/07/18
تعداد بازدید:
177
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal