۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
اداره خدمات آموزشی

شرحوظایفاداره خدمات آموزشی

1- بررسي نهایی انتخاب واحد وحذف و اضافه دانشجويان رشته هاي مختلف از لحاظ رعايت پيش نيازي ، هم نيازي و دیگر قوانین آموزشی پس از تائید و ارسال از سوی دانشکده های تابعه

تهيه كارنامه از سيستم سما وكنترل وتاييد كارنامه نیمسال و کارنامه كل دانشجويان فارغ التحصيل

2- صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت کلیه دانشجویان پس از دریافت فرم مخصوص از دانشکده های تابعه

3- صدور مرخصی تحصیلی جهت کلیه دانشجویان متقاضی بعد از موافقت وارسال از سوی دانشکده های تابعه

4-بررسی کارنامه کلیه دانشجویان در سیستم سما

5- نظارت بر برگزاری صحیح و سالم کلیه امتحانات

6- بررسی و تائید لیست نمرات ارسالی از دانشکده ها و تحویل به اداره انفورماتیک جهت ثبت

7- بررسي پرونده دانشجويان در خصوص موارد آموزشي بر اساس بخشنامه هاي وزارت متبوع

8- تاييد كارنامه كل و ارسال به مسئول امور نقل وانتقالات

9- اعلام تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان جهت کار دانشجویی یا وام تحصیلی

10- اعلام دانشجویان رتبه اول هر رشته به مرکز استعدادهای درخشان

11- تهیه لیست دانشجویان ممتاز

12- بررسی و تائید موارد مشروطي و محرومیت از تحصيل اعلام شده از سوی دانشکده های تابعه و بازخورد نتیجه به ایشان

13-تهیه اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمونهای جامع علوم پایهو پره انترنی پزشکی، در شهریورواسفندماه هرسال ازدانشکده پزشکی تابعه و وارد کردن در برنامه کامپیوتری وزارتخانه و صدور کارت شرکت در جلسه و برگزار نمودن آزمونهای فوق واعلامنتایج نهایی به دانشکده پس از دریافتنمرات از سوی وزارت متبوع

14- همکاری با وزارت متبوع در خصوص برگزاري آزمونها ي جامع علوم پايه ، پره انترني وساير آزمونها

15- بررسی و کارشناسی موارد ارجاعی به شورای آموزشی

16- تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و کمیته منطقه ای

17- انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر
18- حذف ترم جهت دانشجویان محروم از تحصیل پس از دریافت نامه کمیته انضباطی

19- صدور حکم انصراف و یا اخراج از تحصیل

20-انجام امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی

21- تسویه حساب دانشجویان اخراجی و انصرافی

22- بررسی کارنامه کلی دانشجویان فارغ التحصیل از لحاظ تعداد واحد گذرانده ، واحد اخذ شده ، تعداد نیمسال ، مشروطی و معدل کل و ارسال به اداره دانش آموختگان

23- مكاتبه با وزراتخانه در كليه موارد آموزشي مربوطه

تاریخ :
1393/08/17
تعداد بازدید:
83
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal