دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فرهنگي دانشجويي
مطالبه گري دانشجويان دانشگاه از نماينده شهرستان جهرم
شور و هيجان خاصي بين دانشجويان وجود دارد. هر كس برگه كوچكي در دست دارد و سوالات و مطالبات خود را نوشته اند. همهمه و سوالات دانشجويان تمام نشدني است. اولويت ها بر سوالات مهم و تاثير گذار بر آيندشان است. بومي و غير بومي در ميان آنها معنا ندارد همه با هم متحد و حرف از پيشرفت كشورشان، دانشگاهشان و شهرستان تحصيلشان است اينجا سالن شهيد ايرانمنش دانشگاه علوم پزشكي جهرم مكاني كه دانشجويان بسيجي دانشگاه جمع شده اند و در انتظار پاسخ سوالات خود از نماينده شهرستان جهرم و رئيس كمسيون عمران مجلس هستند. ميهمان ويژه اين جلسه دكتر امير حسين قاضي زاده عضو هيئت رئيسه مجلس است. فرمانده مقاومت بسيج شهرستان، رئيس و معاون فرهنگي دانشجويي از ديگر مسئوليني هستند كه در جلسه حضور دارند.
شور و هيجان خاصي بين  دانشجويان وجود دارد. هر كس برگه كوچكي در دست دارد و سوالات و مطالبات خود را نوشته اند. همهمه و سوالات دانشجويان تمام نشدني است. اولويت ها بر سوالات مهم و تاثير گذار بر آيندشان است. بومي و غير بومي در ميان آنها معنا ندارد همه با هم متحد و حرف از پيشرفت كشورشان، دانشگاهشان و شهرستان تحصيلشان است اينجا سالن شهيد ايرانمنش دانشگاه علوم پزشكي جهرم مكاني كه دانشجويان بسيجي دانشگاه جمع شده اند و در انتظار پاسخ سوالات خود از نماينده شهرستان جهرم و رئيس كمسيون عمران مجلس هستند.  ميهمان ويژه اين جلسه دكتر امير حسين قاضي زاده عضو هيئت رئيسه مجلس است. فرمانده مقاومت بسيج شهرستان، رئيس و معاون فرهنگي دانشجويي از ديگر مسئوليني هستند كه در جلسه حضور دارند.

موضوعات سياسي و حساس برانگيزي كه اين مدت حال و هواي كشورمان عوض كرده يكي از سوالات مهم دانشجويان و آن هم تصويب لايحه FATF و به كجا رسيدن آن است كه دكتر قاضي زاده هاشمي ميهمان ويژه اين جلسه در پاسخ به اين سوال مي گويد: تصويب اين لايحه خسارت هاي جبران ناپذيري به كشور وارد مي كند و بسياري از موافقين اين طرح اعتقاد دارند با عدم تصويب اين لايحه، شرايط ايران وخيم تر و تحت تحريم هاي شديد بانكي قرار مي گيرد حال آنكه كشورمان بدون تصويب اين لايحه تحريم بانكي شده است و اوضاع از اين بدتر نخواهد شد.

وي در ادامه مي افزايد: در تصويب لايحه 120 رأي مخالف و 143 راي موافق وجود دارد و با توجه به اختلافاتي كه بين نمايندگان مجلس وجود دارد بررسي لايحه به شوراي نگهبان كشيده شد كه منتظر گزارش  آن به صحن علني هستيم.

🔹 از سوالات ديگر دانشجويان تاريخ اتمام بيمارستان 310 تخت خوابي و به كجا رسيدن روند ساخت اين بيمارستان است كه دكتر محمد رضا رضايي نماينده شهرستان جهرم و رئيس كمسيون عمران مجلس مي گويد: خوشبختانه منابع مالي ساخت بيمارستان تامين و مشكلي از لحاظ تخصيص اعتبار وجود ندارد و تاسيسات كه مهم ترين بخش از ساخت بيمارستان است خريداري و با افزايش نيروي كار از 200 به 400 نفر در شش ماه آينده ساخت بيمارستان به اتمام خواهد رسيد.

نماينده دانشجويان برگه اي از ميان برگه هاي دردستش بيرون مي كشد و سوال مهمي كه تاثير زيادي بر توسعه شهرستان دارد بازگو مي كند، راهن آهن جهرم به كجا رسيده و عمليات اجرايي آن آغاز شده است، دكتر رضايي بيان مي كند: جهرم از دو مسير به شبكه سراسري ريل وصل مي شود. جهرم به سروستان و از سمت خفر به كوار و پل فسا كه مناقصه خط راه آهن سروستان صورت گرفته و پيمانكار آن مشخص و بزودي فعاليت خود را آغاز مي كند. اما قسمت دوم كه جهرم را از سمت خفر به كوار و پل فسا وصل مي كند در حال بررسي و مطالعه است.

 شفافيت آراي نمايندگان مجلس از سوالات ديگر دانشجويان بود كه تاكيد زيادي بر آن داشتند و نماينده شهرستان در پاسخ به اين سوال مي گويد: رأي گيري بايد شفاف باشد و اين به صلاح كشور است اين موضوعي است كه توجه ويژه بايد به آن كرد و موافق كامل اين موضوع هستم.

 مطالبه دانشجويان همچنان ادامه دارد. دانشجويان ديگر به جمع جلسه اضافه مي شوند كه منتظر پاسخ سوالاتشان هستند اما زمان محدود و ادامه جلسه به زمان ديگر موكول مي شود و نماينده شهرستان اين قول مساعد را مي دهد كه به تك تك سوالات پاسخ خواهد داد.

تاریخ:
1397/09/07
تعداد بازدید:
14
منبع:
Powered by DorsaPortal